هشدار وقوع سیل در استان های حاشیه خلیج فارس و جنوب کشور؛ بازگشت چهره زمستانی به غرب کشور/ احتمال سرما قابل توجه در اوایل اسفند

 با توجه به نقشه های پیش یابی و آینده نگری؛

بسبب بارش های شدید و قابل توجه از نیمه دوم هفته چهارم بهمن 95 احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدت سیلاب در استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، غرب و مرکز هرمزگان و استان کرمان،  اختلال در تردد جاده های کوهستانی در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات زاگرس جنوب شرقی به سبب بارش برف و زمستانی شده چهره ایران در غرب و جنوب غرب کشور پیش بینی می شود.

بر اساس نقشه های هواشناسی، شرایط برای شکل گیری  ناوه فعال بر روی غرب منطقه خاورمیانه فراهم می باشد. بدین ترتیب طی روزهای هفته پایانی بهمن و احتمالا اوایل اسفند ماه 95،  امواج ناشی از مرکز فعالیت ناوه بر روی دریا سرخ، شرق مدیترانه ، ترکیه و دریا سیاه مهیا می باشد. بیشتر مناطق کشور از بخش های غربی و جنوب غرب، جنوب، نیمه شمالی، شرق و شمال شرق کشور از این بارش های مطلوب بهره مند خواهد شد. شدت بارش ها در کل بر روی استان های واقع در سواحل خلیج فارس و جنوب غرب کشور مانند:چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، غرب و مرکز استان هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، شمال غرب، غرب و دامنه های البرز خواهد بود. از این رو طی هفته پایان بهمن ماه 95 خطر وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر عمومی برای استان های  چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، فارس، غرب و مرکز هرمزگان و کرمان وجود داشته باید تمهیدات لازم برای مقابه با این وضعیت احتمالی اتخاذ گردد.

همچنین به سبب شدت بارش برف بر روی دامنه های زاگرس جنوب غربی برای استان های چهار محال و بختیاری، لرستان، غرب و جنوب غرب اصفهان، ارتفاعات نیمه شمالی فارس ، کرمان و به طور کل سرتاسر شمال غرب و دامنه های شمالی ، مرکزی زاگرس و رشته کوه البرز به سمت شمال شرق بارش برف سبب  اختلال در تردد جاده های کوهستانی و حاکمیت چهره زمستانی خواهد شد.

در نتیجه چهره برفی و زمستانی به خیلی از مناطق بویژه در غرب و جنوب غرب ایران باز خواهد گشت.

 بازه زمانی 7 روز آینده / هفته چهارم بهمن 95 

در جانب غرب روسیه کشیدگی ورتکس قطبی را خواهیم داشت؛ ایجاد آنتی سیکلونی بر روی اروپا هوای شمالی به روی حوضه دریا سیاه، غرب خاورمیانه و شمال دریا سرخ و شمال شرق آفریقا گسترش پیدا خواهد نمود. محور ریزش هوای سرد در لایه های پاینی جو با فلش آبی رنگ و در لایه تراز 500 هکتوپاسکال همان خطوط شمال غربی  به صورت کانترهای هم ارتفاع نقشهمی باشد. این هسته اولیه ایجاد جریان سیکلونی یا همان چرخندی بروی غرب خاورمیانه  را بوجود می آورد. آنتی سیکلونی ناشی از پرفشار جنب حاره ب روی دریا عرب و شمال اقیانوس هند نیز تکمیل کننده این شرایط می باشد؛ از غرب جریانات شمال غربی و از شرق جریانات جنوب غربی حرکت دورانی سیکلونی در جهت پادساعتگرد را بر روی حوضه دریا سرخ، شرق مدیترانه و بطور کل در غرب خاورمیانه را تکمیل کرده و اهرم چرخند زایی به کار خواهد افتاد!

خطوط مشی پر رنگ که به صورت نامتقارن و با کش و قوس از عرض های شمالی بطرف پایین امتداد یافته ست، محور فرودها را تشکیلمیدهد،  یعنی  تا شمال دریا خزر و حتی قفقاز محدوده ورتکس قطبی را تشکیل داده و مابقی آن، محور مربوط به تراف امواج هستند.

با ایجاد و استقرار پرفشار مانع بر روی اروپا جریانات اقیانوس اطلس تراف هایی را به شکل بریده بروی شمال آفریقا مستقر خواهد نمود.  این تراف ها با جریانات معمول غربی راهی شرق شده و در حوضه دریا سرخ به منطقه فرود عمیق موج های غربی رسیده و الحاق صورت می گیرد و بدین ترتیب غرب خاورمیانه در چشم اندازها محل فعالیت جریانات سیکلونی و گسیل متعدد امواج کوتاه هستند.

نکته:  ایده آل ترین الگوی تراز 500 در جهت بارش های گسترده و سرتاسری بر روی ایران الگویی ست که در آن  تراف کم ارتفاع به غرب منطقه خاورمیانه گسترش پیدا نموده، به نحوی که محور فرود از سوریه گذر نماید. به عبارت دیگر ناوه به محوریت تراف سوری غالبا در بیشتر نواحی کشور سبب بارش های گسترده و نافع می گردد. گرچه ایننقشه الگوی میانگین چهارم بهمن 95،  به ایده آل حداکثری نزدیک می باشد، اما ساختاری به سوی مورب راستای جنوب غربی – شمال شرقی در این الگو دیده می شود. با زوم بر روی نقشه به این نکته پی خواهیم برد که به طور میانگین تراکم خطوط روی حوضه خلیج فارس فشرده تر و چگالش بیشتری دارد.

مرکز فعالیت حوضه دریا سرخ و غرب خاورمیانه، سبب گسیل امواج متعدد ناپایدار بر روی کشور برای مدت دست کم 7 روز آینده و احتمالا در اوایل اسفند خواهد بود، از اینرو، سامانه ها به امواج یا شاخه شمالی و جنوبی تقسیم شده،  امواج شمالی عبوری و گذرا و امواج جنوبی تر تحرک کمتر و ماندگار خواهد داشت:

 برهه زمانی اتخاب شده متعلق به روز چهارشنبه 25 بهمن 95، در نقشه باد تراز 200 هکتوپاسکال که سیمای روبادها (جت استریم) را نشان می دهد، مشاهده می گردد که گسترش روباد قطبی بر روی حوضه دریا سیاه و شرق مدیترانه  سبب تشکیل منطقه ادغام با جت روباد جنب حاره را نشان می دهد، این منطقه که از شمال غرب، میانه غرب به سوی دامنه های البرز و شمال شرق کشور عبور می کند، شاخه شمالی امواج را تشکیل می دهد.  تمرکز هسته سرعت روباد جنب حاره بر روی حوضه دریا سرخ و راستای نسبتا مداری آن بر روی شبه جزیره عربستان و جنوب دریا خلیج فارس سبب می گردد که استان های واقع در جنوب غرب خلیج فارس، زاگرس جنوب غربی، میانه جنوب کشور در جانب ناحیه چپ خروجی استریم (Left Exit) واقع می گردد و محل واگرایی هوا در لایه فوقانی جو د این مناطق و تمرکز تاوایی مثبت در حاشیه خلیج فارس و میانه جنوب کشور خواهد شد. این قسمت از روبادها شاخه جنوبی امواج ناپایدار را تشکیل خواهند داد.
این شاخه جنوبی، همگرایی اصلی حوضه دریا سرخ رابا خود خود همراه داشته، واچرخندی بروی دریا عرب و به دنبال آن همگرایی روی مرکز عربستان و فرارفت جریانات به سمت فلات ایران، شرایط عمیق بارشی منتج به وقوع بارش های قابل توجه و جاری شدن سیلاب در استان های بوشهر، فارس، کرمان، غرب و مرکز هرمزگان می گردد.
بازه زمانی 8 الی 14 روز آینده / هفته اول اسفند 95 

طی هفته چهارم بهمن 95، بروی ایران الگوی جنوب غربی حاکم خواهد بود، با این اوصاف از این الگو برف سرتاسری در این برهه زمانی انتظار نخواهد رفت. بارش برف بر روی شمال غرب، غرب و دامنه های شمالی، مرکزی و جنوب شرقی زاگرس (حتی ارتفاعات کرمان) و … ناشی از:

–  اولا عامل ارتفاع و توپوگرافی منطقه ست.

– در درجه دوم، نواحی غربی ایران به مرکز هسته سرمایش نزدیک تر می باشد به عبارت دیگر سرمایش سامانه های بریده و دارای هسته سرد خطوط کانتری لازم برای کاهش ضخامت لایه جو و در نتیجه مهیا کردن شرایط جهت بارش برف را در بخش های غربی مهیا خواهد نمود.

در صورتی که بروی دریا سیاه پشته قویتر و به سمت شرق پیشروی بیشتری حادث گردد،  میزان مورب بودن تراف بلند هم  به موازات آن بیشتر شده در نتیجه میزان سرما بیشتر و با افزایش میزان تورب، زاویه جنوب غربی جریانات کاهش و بارش ها تعدیل تر می گردد. در هفته چهارم به نظر می رسد همچنان محل فعالیت سیکلونی بر روی امتداد دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و فلات ایران تداوم داشته با این تفاوت که ارتباط ورتکس قطبی از عرض های شمالی با الحاق مراکز پشته پر ارتفاع قطع و یا ضعیف می گردد. در این شرایط زبانه های توده هوای پرفشار در سطح زمین از سمت شمال بر روی منطقه تسلط بیشتری را نشان خواهد داد. و با گسترش پر ارتفاع بر روی دریا سیاه و قوی تر شدن الگوهای شمال غربی در لایه تراز 500 الگوهای سرمایش در سطح منطقه و کشور تقویت می گردد.

الگوهای دمایی طی هفته چهارم بهمن و هفته اول اسفند 1395 :

هفته چهارم بهمن ماه 1395

هفته اول اسفند ماه 1395 

گفتگو کنید

2 نظر

  1. سلام استاد شهبازی عزیز.برا شمال فارش شهرستان اباده چه مقدار بارش پیشبینی میکنید.برف یا بارون هردو رو توضیح بدید.ممنون.مرسی

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ معادله‌ی امنیتی را در کادر بنویسید. *