پیش بینی فصلی بهار 96 : چشم انداز مدل (Climate Forecast System Version 2 (CFSv2؛ سامانه پیش بینی آب و هوا نسخه دوم (شماره 3)

نقشه های فصلی مدلCFSv2، نشان می دهد در آرایش الگوی تراز 700 هکتوپاسکال طی سه ماهه آپریل تا ژوئن 2017 مطابق با بهار 1395، انحنای خطوط هم ارتفاع تراز مذکور به شکل تراف به محوریت دریا سیاه، مدیترانه شرقی و شمال دریا سرخ که با آنومالی ارتفاعی 8+- بر روی سرتاسر نیمه شرقی مدیترانه، منطقه و ایران همراه بوده، نشان دهنده شرایط مساعد برای عبور امواج کوتاه غربی در سطح منطقه و کشور می باشد. بر روی حوضه اسکاندیناوی، جنوب و جنوب شرق آسیا میزان نابهنجاری ارتفاع تراز 700 هکتوپاسکال نرمال تا حدود 16 متر بالاتر از حد نرمال بوده که الگوهای مناسب در جهت شکل گیری و مسیر حرکت سامانه های آب و هوایی ناپایدار در سطح کشور به شمار می روند.

الگوی باد مداری تراز های 200 تا 850 همتوپاسکالی با 2 قطب متضاد نابهنجاری مثبت (باد مداری شرقسو) بر روی حاره و نزدیک به آن در جنوب آسیا و نابهنجاری منفی (باد مداری غربسو) بر روی سرتاسر جنوب اروپا و جنوب غرب آسیا می باشد که نشاندهنده جابجایی جنوب سوی روباد جنب حاره به عرض های پایین تر و در نتیجه حاکمیت برآیند الگوی گردش سیکلونی/ چرخندی بر روی لایه جو مناطق جنب حاره جنوب غرب آسیا و ایران خواهد بود.

برآیند نابهنجاری الگوی باد مداری 850-200 هکتوپاسکال طی سه ماهه آپریل تا ژوئن 2017 در نقشه ذیل مشاهده می شود:

مقادیر نابهنجاری منفی با رنگ سرد (آبی) بیانگر الگوی باد مداری غربسو ( شرقی) و مقادیر نابهنجاری مثبت با رنگ گرم (قرمز) بیانگر الگوی باد مداری شرقسو (غربی) می باشد.همانطور که دیده می شود بر روی جنوب غرب آسیا و سرتاسر جنوب اروپا و منطقه دریا مدیترانه نابهنجاری منفی باد مداری لایه مذکور پیش بینی شده که شرایط تضعیف جریانات غربی و در نتیجه پایین سوئی جت جنب حاره را در طی سه ماهه مذکور نشان می دهد، این وضعیت میتواند مجال بیشتری برای به عرصه آمدن توده هوای سامانه های مهاجر غربی را در سطح منطقه فراهم آورد.

 

الگوهای مرتبط با نابهنجاری بارش بیانگر بارشهای نرمال و فراتر از نرمال در حوضه شرق مدیترانه و جنوب غرب آسیا از جمله مناطق مختلف ایران می باشد، همانطور که در چشم اندازها دیده می شود، از منطقه نزدیک به حاره شمال آفریقا، حوضه دریا سرخ، شرق مدیترانه، شبه جزیره عربستان، شرق دریا عرب، ایران و شرق خاورمیانه نرمال تا فراتر از نرمال می باشد. این چشم انداز بیانگر این مطلب می باشد که احتملا پر ارتفاع جنب حاره ای در موقعیت مناسب در سطح منطقه استقرار یافته و در میزان شدت خود ضعف نسبت به نرمال را نشان می دهد.بر روی بخش هایی از شرق و جنوب شرق آسیا مقادیر بارش نرمال و کمتر از نرمال های بلند می باشد که با توجه به رابطه الاکلنگی شناخته شده بین میزان بارش این منطقه و ایران می توان نسبت به بارش های مطابق با نرم فصل در طی بهار 1396 امیدوار بود.

از نظر دمایی منطقه جنوب غرب آسیا و ایران دارای معدل دمای هوا نرمالی طی بهار 1396 را نشان می دهد، بر روی اکثر مناطق کشور میزان نابهنجاری دمای هوا وضعیت بهنجاری را داشته و انحراف قابل توجهی نسبت به مقادیر نرمال را نشان نمی دهد. این در حالیست که به طور کلی بر روی سطح منطقه اروپا متوسط دمای هوا طی فصل بهار 1396 در حدود 0.5 تا 1.0 درجه بالاتر از سطح هنجار پیش بینی می شود.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ معادله‌ی امنیتی را در کادر بنویسید. *