ارتباط با مدیریت وب سایت : 09365351958 (سوالات مرتبط با هواشناسی پاسخ داده نمی شود)

آخرین اخبار : 

هشدار مهم: راند آخر، مونسون هند قوی تر می شود!

نکات این بخش:

  • تقویت بادهای جنوب غربی جت سومالی بر روی اقیانوس هند شمالی و افزایش گسیل رطوبت به ناحیه موسمی شبه قاره.
  • فاز شماره ۴ تا ۵ شاخص MJO در ماه سپتامبر در برگیرنده منطقه واگرایی تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال جنوب شرق آسیا که بیشتر نواحی آسیا و کل شبه قاره هند را در بر گرفته، با بی هنجاری منفی پتانسیل سرعت تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال در این مناطق همراه می باشد.
  • کمفشار فصلی در سطح منطقه گرایش به قوی تر از نرمال بلند مدت را نشان می دهد.مرکز پرفشار آزور و زبانه های شرقی آن بر روی دریا مدیترانه نرمال تا ۱+ هکتوپاسکال قوی تر از نرمال می باشد، شاخص NAO طی ماه سپتامبر گرایش به مقادیر مثبت را نشان می دهد این فاز در تقویت فعالیت توده هوای موسمی هند نقش مثبتی را ایفا می نماید.
  • آنومالی SST ماه سپتامبر ۲۰۱۷، بر روی سرتاسر شرق تا مرکز حاره اقیانوس آرام بین ۰٫۵- تا ۱- درجه در نواحی معدودی تا ۱٫۵- درجه سلسیوس، بر روی پهنه اقیانوس هند، میانگین SST نرمال تا ۰٫۵+ درجه سلسیوس فراتر از نرمال بوده که در نواحی از آب های دریا عرب و شمال اقیانوس هند غربی تا ۱+ درجه سلسیوس افزایش می یابد. میزان بی هنجاری میانگین SST در ناحیه نینو ۳٫۴ طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ شرایط فاز خنثی – سرد ضعیف و وضعیت شاخص IOD نیز بیانگر فاز خنثی با گرایش ضعیف به مقادیر مثبت را طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ نشان می دهد. هر دو وضعیت شاخص در جهت تقویت موسمی شبه قاره طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ نقش مثبت دارند.
  • تابع جریان تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال بیانگر تقویت واچرخندی پرفشار فلات تبت طی ماه سپتامبر بوده؛ بر روی سرتاسر جنوب غرب  و جنوب آسیا میزان بی هنجاری تابع جریان تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال مقادیر مثبت را نشان می دهد، این مقادیر مثبت به منزله تقویت الگوی بی هنجاری واچرخندی تراز فوقانی و بالاسویی بی هنجار روباد جنب حاره آسیا نسبت به موقعیت نرمال آن طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ می باشد. الگوی واچرخندی قوی فلات تبت (یک واچرخند در لایه های فوقانی جو) بعنوان سیستم تهویه توده هوای موسمی شبه قاره نشان دهنده قوی تر از نرمال بوده فعالیت موسمی طی سپتامبر ۲۰۱۷ را نشان می دهد.
  • هر دو مدل JMA و CFSv2 بیانگر بارش های نرمال تا فراتر از نرمال بر روی بیشتر مناطق شبه قاره هند، دریا عرب، عمان، جنوب پاکستان و بخش هایی از جنوب شرق ایران طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ می باشد.

مشروح پیش بینی مونسون طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ 

نمودار نوسان شاخص موسمی شبه قاره هند در باز زمانی یکساله؛ خطوط آبی (میانگین نرمال بلند مدت شاخص موسمی هند)، خطوط قرمز رنگ میانگین مقادیر ۵ روز متوالی شاخص و خطوط مشکلی به همراه دوایر تو خالی مقادیر روزانه شاخص را نشان می دهد. همانطور که از نمودار فوق دیده می شود بر اساس بلند مدت شاخص موسمی هند از اواسط ماه اوت روند نزولی (تضعیف) را در پیش خواهد گرفت.

بررسی جدیدترین خروجی مدل آب و هوایی JMA از مرکز آب هوایی توکیو (TCC) نشان دهند تقویت مجدد توده هوای موسمی هند در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۰ شهریور لغایت ۹ مهر ۹۶) می باشد. الگوی خاصی از مولفه های مختلف آب و هوایی در لایه تراز های پائینی تا فوقانی در این تغییر رویه فعالیت موسمی دخیل هستند که در این نوشتار سعی می گردد به زبانی هر چه ساده تر و مختصر به تشریح آنها پرداخته شود:

۱- الگوی تابع جریان تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال (PSI850)

در چشم انداز الگوی میانگین و آنومالی تابع جریان تراز ۸۵۰ ماه سپتامبر ۲۰۱۷، ما با یک منطقه وسیع از الگوی گردش نابهنجاری سیکلونی (نواحی آبی رنگ با مقادیر منفی) بر روی سرتاسر شمال آفریفا، خاورمیانه و غالب قاره آسیا همراه می باشد، از طرفی بر روی منطقه مرکزی اروپا الگوی گردش واچرخندی (آنتی سیکلونی) با رنگ کرم و مقادیر مثبت متمرکز می باشد.

الگوی گردش سیکلونی بر روی خاورمیانه با یک مرکز گردش آنتی سیکلونی بر روی آب های جنوبی هند همراه می باشد بر هم کنش بین این دو الگوی سبب تقویت بادهای جنوب غربی بر روی سرتاسر اقیانوس هند شمالی به طرف شبه قاره هند می گردد. این بادها به جت سومالی معروف هستند که مسئولیت رطوبت آوری را به درون توده هوای فعال در منطقه موسمی هند بعهده دارند، تقویت این بادها در لایه های پائینی جو رطوبت منطقه را افزایش می دهد.

۲-پتانسیل سرعت تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال (CHI200) و متوسط فشار سطح دریا (MSLP)

الگوهای مرتبط با میانگین و آنومالی پتانسیل سرعت تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال نشان می دهند بر روی مرکز حاره آفریقا الگوی همگرایی و بر روی جنوب شرق آسیا الگوی واگرایی در تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ برقرار خواهد بود. منطقه واگرایی جنوب شرق آسیا بیشتر نواحی آسیا و کل شبه قاره هند را در بر گرفته که با بی هنجاری منفی پتانسیل سرعت تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال در این مناطق همراه می باشد، در نتیجه این شرایط واگرایی در لایه فوقانی موجب پتانسیل صعود دینامیکی جو را فراهم می آورد. الگوی یاد شده در برگیرنده فاز شماره ۴ تا ۵ شاخص MJO در ماه سپتامبر می باشد که با الگوی واگرایی بالا / بی هنجاری منفی CHI بر روی آسیا به مرکزیت جنوب شرق همراه می باشد.

در این وضعیت بر روی سرتاسر جنوب آسیا در منطقه تحت تسلط موسمی فصلی، بازتابش تشعشعات طول موج بلند (OLR) مقادیر منفی را نشان می دهند که با تقویت و گسترش پوشش ابر در این نواحی همراه ست:

الگوی آنومالی و متوسط فشار سطح دریا (MSLP) طی ماه سپتامبر بیانگر بی هنجاری منفی تا ۱- هکتوپاسکال بر روی جنوب غرب آسیا، هند و منطقه وسیعی از جنوب، شرق و مرکز آسیا می باشد، در نتیجه این شرایط کمفشار فصلی در سطح منطقه گرایش به قوی تر از نرمال بلند مدت را نشان می دهد. خطوط هم بسته بر روی شرق میانه اقیانوس اطلس شمالی استقرار مرکز پرفشار آزور بوده که میزان متوسط فشار مرکزی و زبانه های شرقی آن بر روی دریا مدیترانه نرمال تا ۱+ هکتوپاسکال می باشد، بر روی جنوب غرب اروپا و شمال شرق اقیانوس اطلس میزان آنومالی فشار ۱- تا ۲- هکتوپاسکال می باشد که تقویت توده هوای کم فشار ایسلند را نشان می دهد؛ از اینرو فاز شاخص NAO طی ماه سپتامبر گرایش به مقادیر مثبت را نشان می دهد. این فاز در تقویت فعالیت توده هوای موسمی هند نقش مثبتی را ایفا می نماید.

۳-میانگین دمای سطح آب دریا (SST) و الگوی تابع جریان تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال (PSI200)

آنومالی SST ماه سپتامبر ۲۰۱۷، بر روی سرتاسر شرق تا مرکز حاره اقیانوس آرام بین ۰٫۵- تا ۱- درجه سلسیوس بوده که در نواحی معدودی تا ۱٫۵- درجه سلسیوس پیش بینی شده ست. چنین وضعیتی گرایش سطح آب های حاره اقیانوس آرام به سمت شرایط سرد را نشان می دهد. بر روی پهنه اقیانوس هند، میانگین SST نرمال تا ۰٫۵+ درجه سلسیوس فراتر از نرمال بوده که در نواحی از آب های دریا عرب و شمال اقیانوس هند غربی تا ۱+ درجه سلسیوس افزایش می یابد.

تابع جریان تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال بیانگر تقویت واچرخندی پرفشار فلات تبت طی ماه سپتامبر دارد؛ بر روی سرتاسر جنوب غرب و جنوب آسیا میزان بی هنجاری تابع جریان تراز ۲۰۰ هکتوپاسکال مقادیر مثبت را نشان می دهد، این مقادیر مثبت به منزله تقویت الگوی بی هنجاری واچرخندی تراز فوقانی و بالاسویی بی هنجار روباد جنب حاره آسیا نسبت به موقعیت نرمال آن طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ می باشد. الگوی واچرخندی قوی فلات تبت (یک واچرخند در لایه های فوقانی جو) بعنوان سیستم تهویه توده هوای موسمی شبه قاره نشان دهنده قوی تر از نرمال بوده فعالیت موسمی طی سپتامبر ۲۰۱۷ را نشان می دهد.

بررسی برونداد ۳۰ ژوئیه مدل POAMA از اداره هواشناسی استرالیا نشان می دهد که میزان بی هنجاری میانگین SST در ناحیه نینو ۳٫۴ طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ تا نزدیک به ۰٫۴- درجه سلسیوس تا خنثی در نوسان خواهد بود که شرایط فاز خنثی – سرد را نشان می دهد. وضعیت شاخص IOD نیز بیانگر فاز خنثی با گرایش ضعیف به مقادیر مثبت را طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ نشان می دهد.

وضعیت هر دو شاخص در جهت تقویت موسمی شبه قاره طی ماه سپتامبر ۲۰۱۷ نقش مثبت دارند.

الگوی بارش برای ماه سپتامبر ۲۰۱۷ بیانگر بی هنجاری مثبت ریزش ها در بیشتر مناطق شبه قاره هند، پاکستان، دریا عمان، عرب، جنوب شرق ایران تا میزان ۱ میلی متر در روز می باشد، بر روی بخش هایی از سواحل خلیج بنگال، مرکز و غرب هند تا ۲ میلی متر در روز فراتر از نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود.

از نظر دمایی میانگین دمای هوا بر روی فلات ایران نرمال تا ۱ درجه سلسیوس بالاتر از هنجار بوده، بر روی بخش هایی از شمال غرب هند و پاکستان تا ۱ درجه سلسیوس کمتر از نرمال های بلند مدت می باشد.

برونداد مدل cfsv2 

بررسی خروجی مدل cfsv2 نشان می دهد که طی ماه سپتامبر میزان میانگین بارش ها بر روی بیشتر مناطق شبه قاره هند، دریا عرب و بخش هایی از دریا عمان، جنوب پاکستان و جنوب شرق ایران بالاتر از حد نرمال ها بلند مدت پیش بینی می شود.

در نقشه های ذیل (سمت راست) مجموع بارش بر حسب اینچ و (سمت چپ) درصد نرمال مجموع بارش طی سپتامبر ۲۰۱۷ مشاهده می شود:

۱۵ نفر این پست را پسندیدند.

0
Send a message
با عرض پوزش در حال حاضر آنلاین نیستیم. پیام خود را ارسال کنید تا ما در اسرع وقت پاسخ دهیم.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
سوالی دارید؟ ما در خدمت شما هستیم . پیام خود را ارسال کنید!
Your name
* Email
We're online!