از فردا شب در تهران بارش های خفیف و پراکنده خواهیم داشت.

با ورود سامانه ای  ضعیف به کشور از فردا شب در استان تهران بارش های خفیف  باران و  در ارتفاعات بارش برف خواهیم داشت. اما سیستم اصلی که از روزها قبل نوید آن را داده بودیم از روز ۲  شنبه وارد تهران میشود و به امید خدا بارش های خوبی خواهیم داشت

تغییرات اقلیمی و نظم نوین جهانی

از اواسط دهه 70 خورشیدی به این ور بعلت گرمایش زمین و آلوده شدن شهرها و خشک شدن رودهابهار ها یا کم بارش شدن یا سردتابستانها کم بارش و بسیار گرم شدنپاییز ها یا خشک شدن یا پر برف و زمستانی شدنزمستان ها کم بارش و ناهنجار شدن و دی ماه ها کم بارش و […]