خروجی ماه اکتبر 2015 /مهر 94 مرکز آب و هوایی ژاپن صادر شد

با سلام خدمت مخاطبان همیشگی مرکز آب و هوایی Tehran weather

با توجه به صدور آخرین برونداد مرکز آب و هوایی ژاپن (JMA) برای ماه اکتبر بعنوان پی آغاز (onset) فصل بارش در جنوب غرب آسیا (ایران و شرق مدیترانه) تفسیری از این خروجی را ارائه میدهم:

11

بطور کلی بین مولفه های مختلف جو در الگوی ماه اکتبر 2015 همپیوستگی و تقارن دیده می شود.

در نقشه ناهنجاری سرعت پتانسیل تراز 200 هکتوپاسکال الگوی 3 سلولی دیده می شود، 2 سلول واگرایی تراز فوقانی بر روی غرب اقیانوس هند و حاره شرق آفریقا در همجواری دریای سرخ و دیگری بر روی شرق اقیانوس آرام.  در حالی که مرکز همگرایی تراز فوقانی بر روی خاور دور و غرب اقیانوس آرام به مرکزیت مجمع الجزایر جنوب شرق آسیا دیده می شود. این الگو سبب تقسیم گردش واکر به 2 بخش اقیانوس آرام مرکزی _ شرقی و اقیانوس هند غربی می شود، به عبارت دیگه جریان هوا در جنوب شرق آسیا و مشخصا قاره دریایی حالت پرفشار و فرونشینی داشته سپس این هوای فرونشسته از ترازهای فوقانی، در جو پایینی به 2 جهت غربی (شرقسو به سمت مرکز و شرق حاره اقیانوس آرام) و جهت شرقی (غربسو به سمت غرب اقیانوس هند) جریان می یابد. سپس در مراکز یاد شده به دلیل فشار کم جو به ترازهای فوقانی صعود می یابند. در نتیجه ما در طی اکتبر 2015 با چرخه واکر 2 سلوله مواجه هستیم که در مرکز و شرق اقیانوس ارام و همچنین غرب اقیانوس هند (شرق آفریقا) تقویت همرفت و صعود و در جنوب شرق آسیا شامل قاره دریایی، اندونزی و استرالیا سرکوب همرفت و فرونشینی هوا را در پیش خواهیم داشت.

22

وقتی این شرایط مذکور رو با مدل بارش ماه اکتبر مطابقت میدیم قویا به انطباق شرایط تراز فوقانی با ناهنجاری بارش پی می بریم؛ در مجمع الجزایر جنوب شرق آسیا، اندونزی، شمال استرالیا و غرب اقیانوس آرام نرخ منفی بارش دیده شده در برخی از این نواحی افت بارش به بیش از 4 میلی متر در روز بالغ می گردد، این شرایط نتیجه افزایش میزان پایداری جو این نواحی می باشد. در مقابل میزان ریزش ها در جنوب دریای سرخ، شرق آفریقا و حاره غرب اقیانوس هند و همچنین نواحی حاره مرکز و شرق اقیانوس آرام نرخ ریزش ها بالای هنجار مورد انتظار ست.

به دلیل وقوع النینو متوسط _ قوی در برهه زمانی اکتبر میزان ارتفاع تراز میانی در سراسر مناطق حاره بالاتر از سطح هنجار خواهد بود. نوع آرایش میانگین خطوط هم ارتفاع تراز میانی بر روی شرق مدیترانه و غرب خاورمیانه بیانگر الگوی مرطوب جنوب غربی در این منطقه استراتژیک هست که ناشی از وجود چرخندی بر روی شرق مدیترانه و واچرخندی بر روی شبه قاره هند بوده و شرایط خوبی رو جهت رخداد بهنگام و حتی زودهنگام ناپایداری های پاییزه و قابل تر نسبت به نرمال فراهم خواهد نمود.

 ​33

در نقشه زیر _ بالا؛ ناهنجاری تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال دیده می شود؛ در این نقشه ناهنجاری منفی تایع جریان تراز فوقانی بر روی اوراسیا نشان دهنده وجود ناهنجاری گردش چرخندی و در نتیجه پایین بودن موقعیت جت استریم جنب حاره ای نسبت به موقعیت نرمال خود می باشد. بر روی غرب اقیانوس هند – شرق آفریقا گردش ناهنجاری واچرخندی دیده شده که با برهم کنشی که با جریانات چرخندی گفته شده در اوراسیا بر قرار می سازد، سبب تقویت مولفه شرقسو تراز فوقانی (در مقابل جریان برگشتی غربسوی تراز فوقانی از چشمه انرژی منطقه موسمی هنگام تابستان) به سمت قاره دریایی شده و در مقابل بر هم کنش بین گردش واچرخندی بر روی مرکز حاره اقیانوس آرام شمالی و گردش چرخندی در حاره اقیانوس آرام جنوبی نیز باعث تقویت مولفه غربسو تراز فوقانی به سمت قاره دریایی خواهد شد و در کل منجر به همگرایی تراز فوانی بر روی جنوب شرق آسیا و ایجاد فرونشینی هوا از تراز فوقانی به سمت ستون پایینی جو این مناطق خواهد شد. لذا در این بخش باید به این نکته اشاره کنم که تقویت مولفه شرقسوی تراز فوقانی جو بر روی اقیانوس هند به سمت منطقه مونسون ناشی از پایان زودهنگام گردش موسمی (نرمال 8 اکتبر) در ابتدای پاییز امسال خواهد بود این یک نکته بسیار مهم هست که نباید نادیده گرفته شود.

در نقشه میانی ناهنجاری تابع جریان تراز 850 را می بینیم. دقیقا عکس حالت فوق در این تراز برقرار هست گردش سیکلونی به واچرخندی و بالعکس مبدل خواهد شد.
الگوی این نقشه را به خوبی می بینید و نیاز به توضیح من نیست این الگو در نهایت منجر به واگرایی تراز پایینی جو بر روی جنوب شرق آسیا خواهد شد بنابر این همگرایی و نزول هوا تراز فوقانی در این بخش تا ستون پایینی جو این مناطق گسترش پیدا کرده و یک جریان نزول شونده قوی از تراز فوقانی تا پایینی جو در این مناطق ایجاد می نماید، در نتیجه بخش نزول شونده سلول واکر در این بخش شکل می گیرد.
در منطقه ما 2 مورد بسیار مهم دیده می شود که باید بهش اشاره کنم:

1- بر روی شبه قاره هند مرکز گردش واچرخندی نشان از استقرار واچرخند و افزایش میان فشار سطح در شبه قاره هند، پاکستان و شمال اقیانوس هند ست، از طرفی بر روی شرق مدیترانه گردش چرخندی بیانگر سیکلون زائی شرق مدیترانه می باشد. نقش مرکز واچرخندی شبه قاره هند _ دریای عرب – شمال اقیانوس هند در 2 بخش خلاصه می شود:
الف- در جانب غربی خود فرارفت هوای مرطوب و گرم حاره از سمت دریای سرخ
ب- تقویت مولفه شرقی _ مداری بر روی حاره اقیانوس هند و تقویت همرفت در دریای سرخ و حاره غرب اقیانوس هند و شرق آفریقاست.
2- نتیجه بر هم کنش بین مرکز واچرخند و چرخندی یاد شده فراوانی و تشدید خط همگرایی دریای سرخ هست که منجر به افزایش میزان بارش ها به سمت ایران خواهد شد.

از منظر فشار سطح دریا، زبانه های شرقی توده هوای پرفشار آسیا به سمت غرب تا خزر و دریای سیاه گسترش خواهد داشت اما میزان فشار سطح ضعیف تر از حالت نرمال ست، همچنین تراف معکوس کمفشار فعال دریای سرخ تا شمال خلیج فارس گسترش خواهد داشت.

الگوی فشار بالاتر از نرمال سطح دریا بر روی شبه قاره هند، دریای عرب، شمال اقیانوس هند و پاکستان و فشار کمتر از نرمال بر روی شرق مدیترانه، دریای سرخ و ایران از الگوی ایده ال سطح زمین محسوب می شود. چرا که نقش پرفشار دریای عرب تغذیه رطوبتی کمفشاری های فعال در منطقه و ایجاد شیب فشاری مناسب هست.

44

در نقشه پایینی الگوی ناهنجاری تابع جریان و باد تراز 850 هکتوپاسکال دیده می شود که پر از نکات بسیار ریز هست که با توضیحات مفصل بالا کاملا قابل درک ست :

55

ما در ابتدای پاییز با یک النینو قوی و فاز مثبت دو قطبی اقیانوس هند (IOD) مواجه هستیم که با هم در تمامی مولفه های اتمسفری و جوی به خوبی همپیوندی برقرار خواهند کرد :

 66 ​

گفتگو کنید

36 نظر

 1. با سلام خدمت آقای شهبازی .

  ببخشید من بی دقتی کردم و متوجه نشدم این پست متعلق به شماست و کامنت طنز ارسال کردم.

  واقعیتش من عاشق بارون و کلا هواشناسی هستم و هیچ اطلاعی از علم مواشناسی ندارم. ولی عشق به بارون منو به این سایت معتاد کرده و اگه نیام و نخونم روزم شب نمیشه .

  بازهم عذر مرا بخاطر کامنت طنزم پذیرا باشید و مختار به حذف آن هستید .

  باز هم از محضر شما استاد گرانقدر پوزش می طلبم

  1. با سلام

   با توجه به نقشه نمایه 9 ماهه خشکسالی بر اساس شاخص SPI ما در استان های حاشیه البرز جنوبی نظیر استان هایی مانند کردستان، قزوین، البرز، همدان،مرکزی، قم، تهران، اصفهان، سمنان، گلستان با درجاتی از خشکسالی خفیف تا متوسط مواجه هستیم که اوج آن بر روی نواحی غربی استان قم و شمال مرکزی بادرجه خشکسالی شدید هست.

   بر روی نوار غربی کشور شمال استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، بوشهر،بخش هایی از استان فارس و غرب و شمال استان هرمزگان نیز با خشکسالی خفیف تا متوسط مواجه هستند که بر روی جنوب شرق فارس و شمال هرکز تا درجه حاد نیز بالغ می شود.

   بر روی بخش هایی از استان های واقع در شمال غرب کشور نظیر آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل و گیلان و شرق مازندران وقوع ترسالی تا درجه شدید دیده می شود. این شرایط به صورت ترسالی متوسط در برحی از مناطق شرقی یزد، کرمان و به صورت نقطه ای بر روی خرسان های شمالی و رضوی به صورت ترسالی خفیف ثبت شده است.

   در سایر مناطق وضعیت به میزان هنجار دیده می شود.

 2. سلام خیلی خیلی ممنون بابت مطالب خوبتون
  یه سوال داشتم
  یعنی با این حساب مهر ماهِ پُر بارشی رو داریم ؟

  1. با سلام

   طبق شاخص های فیزیکی تابستون از منظر هواشناسی در تاریخ 28 سپتامبر / 6 مهر پایان می پذیره اما تا 8 اکتبر / 16 مهر گردش موسمی هند بعنوان عامل بوجود آورند فرونشینی و پایداری هوا در طول فصل گرم تداوم داره، بنابر این مهر ماه به طور کل آخرین ماه خشک در غالب مناطق کشور به غیر از سواحل خزر شناخته می شه و اغلب میزان ناهنجاری بارش در این ماه ممکن با کوچکترین تغییر نسبت به نرمال ارقام بزرگی به نظر برسه.

   به هر روی طبق اونچیزی که مدل ها نشون میدن مهر ماه امسال میزان ریزش ها در منطقه مطابق با نرمال و بالاتر از نرمال هست.

 3. سلام.جناب شهبازی میخاستم بدونم ارتباط بین جت استریم جنب حاره ای وپرفشار جنب حاره ای چیه.البته سوالای دیگه ای هم دارم اما گفتم اینو بپرسم.باتشکر

  1. با سلام

   روباد جنب حاره ای بر روی مراکز پرفشار جنب حاره ای در حوالی مدار 30 درجه در سطح بالاتر از 300 هکتوپاسکال جریان دارد. این روباد در جاهایی چون منطقه واگرایی بالایی در فرودهای شرق آسیا و شرق آمریکابا روباد قطبی بر هم منطبق شده و در این حال تاثیر اقلیمی آنها تشدید می شود.

   هسته روباد معمولا با اختلاف مکانی شدید دما همراه ست؛ بنابر این هر هسته روباد با جو باروکلینیک (ناپایدار) همراست. منطقه باروکلنیک هسته های روباد جنب حاره ای، به علت ارتفاع زیاد آن، تا طبقات میانی جو (تا سطح حدود 400 هکتوپاسکال) ادامه دارد. به همین دلیل، روباد جنب حاره ای در اقلیم سطح زمین اثر مستقیم قابل ملاحظه ای ندارد. علت ایجاد روباد جنب حاره ای بر اثر ثابت بودن اندازه مقدار حرکت زاویه ای زمین به وجود می آید.

 4. با سلام به استاد شهبازی و سپاس بابت تحلیل کامل و جامعشون
  تبریک به امیر عزیز که قراره به جمع ما متاهلا بپیونده و به قول رعد شما بگو عقد کجاست ت ما با کیک و کادو خدمت برسیم”
  خوب خدارو شکر هوا امروز بهاریه و اثری از تابستون دیده نمیشه کوهها و اسمون به رنگ واقعیشون نزدیک شدند و هوا قابل تنفس شده دیشب غرب تهران هم بارون اومد و طرشت طبق معمول کمی بیشتر از اطراف اومد نمیدونم بعد از اون طوفان اگر بارون نمیومد چی میشد بالاخره خداوند همیشه رحمتش بر ما نازل شده و خواهد شد ..متاسفانه باید از یکشنبه28 تیر ماه به عنوان یکی دیگراز روزهای تاریخی در کارنامه سیاه سازمان هواشناسی نام برد که واقعا نمیدونم از اون در اینجا بعنوان سوتی یاد کنیم یا یه گاف تاریخی واقعا نمیدونم اسمشو چی بزارم اجازه بدید مفصل در پست بعد توضیح بدم…

 5. سیاستهای سازمان این روزها واقعا گیج کننده است و من بشخصه درک نمیکنم اگر از سازمان کسی میتونه جواب بده در همین سایت به مناظره دعوتش میکنم.. بعد از چند روز ناهنجار از نظر دمایی که رکوردهای عجیبی در بعضی شهرها مثل اردبیل سنندج و مخصوصا ارومیه به ثبت رسید جناب اصغری سرتیم کارشناسان سازمان و به اصطلاح کارشناس خبره سازمان که کارنامه بسیار ضعیفی در پیش بینیهای مهم هم داره در جواب سوال مجری اخبار این قضیه رو طبیعی و غیرناهنجار توصیف کرد و در ادامه منکر تاثیر global warming و تخریب زیست محیطی در ثبت این دماها شد و اون رو طبیعی!!!! قلمداد کرد. جناب اصغری اگر این کامنت رو میخونی لطفا بدون از بین رفتن دریاچه ارومیه تاثیر بسیار زیادی در ثبت دمای 40 درجه در این شهر برای اولین بار در تاریخ داره..
  اما قضیه ای که منو متاسف تر کرد قضیه پریشب بود که ساعت 12 شب پس از هجوم گردو خاک به تهران و بالاتر رفتن شاخص از عدد 300 دستگاه های سنجش یکی یکی خاموش شدند و مسئول مربوطه در اخبار تهران با فرافکنی اون رو نقص فنی!!!! اعلام کرد و جالبه میگفت این ایستگاهها بسرعت به روز میشن و همیشه روشن هستند نمیدونم چرا ایستگاه استادمعین 6 ماهه خاموشه و کلا برد نداره.. اوج تاسف پس از مسئولان محیط زیست برمیگرده به مسئولان و کارشناسان سازمان هواشناسی که یک ربع قبل از طوفان 80 کیلومتر در ساعت که منجر به دقایقی حتی تاریکی مطلق، قطع برق، شکسته شدن درختان و خسارات بسیار زیاد به اتومبیلها و افراد در سطح شهر تهران همراه با حجم بسیار عظیم گردو خاک شد در اخبار تهران جناب اصغری به جای هشدار صحبت از باد جیرنده و تمیز شدن هوا در تهران و کرج کرد!! گویی طوفان گردوخاک که نیمی از تهران رو در خاموشی برق و تمام شهر رو نیم ساعت در تاریکی مطلق نور خورشید فرو برده بود اصلا وجود خارجی نداشت و چیز مهمی نبود که بهش اشاره بشه و جالب بود که حتی بارونی که یک ساعت بعد قرار بود در تمام استان بباره هم پیش بینی نشد و همه این اتفاقات در بازه زمانی نیم تا 1.5 ساعت اتفاق افتاد..جناب اصغری دو ساعت بعد در بخش بعدی خبر یکبار دیگه پس از مردود شدن در پیش بینی بموقع در این چند سال بجای عذرخواهی از مردم در توجیهی خنده دار طوفان تهران را به هوایی عصبانی و زودگذر تشبیه کرد که زود اروم شد!!!!!! اقای مهندس اصغری کارشناس زبده! تمام اتفاقات مخرب دنیا از همین عصبانیتهای زودگذر شکل میگیره که سازمانهای هواشناسی در اطلاع رسانی بموقع اون تمام تلاششونو میکنن بگذریم که با تخریب محیط زیست به دست خودمون و نادانی ما مردم و مسئولان تهران و خیلی از شهرهامون چند سالیه با یه باد درست شبیه جهنم میشه ولی حداقل شما لاپوشانی نکن انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده با پاک کردن صورت مساله مردم تهران توی طوفان نمیگن به به چه هوایی ساعت 19:15 دیروز مردم در خیابانهای غرب تهران مثل اخرالزمان به ماشینها و مغازه ها پناه میبردن و بقیه از پشت پنجره بهت زده این پدیده عجیب رو نگاه میکردن .برای ما دیگه شاید این پدیده در چند سال اینده متاسفانه عادی بشه ولی حداقل شما دردی به دردهای ما اضافه نکنید حداقل نگید که رادارمون طوفان و گردوخاک چند هزار تنی رو توی هوا ندید..

 6. سلام به همراهان همیشگی تهران ودر
  خب خداروشکر دیروز شاهد بارش نسبتا خوب باران در استان تهران بودیم ، بارش و سرعت وزش باد بیشتر از پیش بینی ها شد اما متاسفانه دیروز سیلاب بخش هایی از جاده چالوس رو تخریب کرد و حدود ۵۰ خودرو را با خود برد، تاکنون اجساد ۸ نفر از قربانیان سیل دیروز چالوس از آب بیرون کشیده شده و احتمال افزایش تلفات بالاست ، دیروز سیل در جاده امام زاده داوود هم قربانی گرفت و ریزش کوه باعث شد جاده ساعاتی بسته بشه
  میزان بارش ثبت شده در استان البرز و تهران به ترتیب:

  فيروزكوه – آلودگي :٢٦.٧
  دماوند :٢٥.٩
  آبعلي :٢٤.٤
  فيروزكوه : ٢١.٦
  چيتگر :١٩
  طالقان :١٥.١
  شهريار :١٠.٤
  تهران مهرآباد :٩.٦
  هشتگرد :٨.٨
  ورامين :٤.٦
  شميران :٣.٦
  كرج و ژئوفيزيك تهران :٢.٦
  لواسان :١.٢
  فرودگاه امام :٠.٤

 7. سلام خدمت آقا یان صبوری و شهبازی امیدوارم همیشه وهمه جا در سلامتی کامل بسر ببرید ميخواستم بدونم آیا طبق الگوهای بالا ونقشه های بلند مدت باید منتظر بارشهای پاییزی دلچسب در سراسر ایران بخصوص استان فارس باشیم؟ ممنون از زحمات شما

  1. با سلام

   طبق پژوهش های گذشته در مواقع بروز النینو میزان ریزش های فصل پاییز در استان فارس نرمال و بالاتر از نرمال مورد انتظار خواهد بود این شرایط با وقوع فاز مثبت IOD می تواند تشدید شده و در فاز های 1 و 8 شاخص MJO در حد اعلای خود واقع می شود.

   بنابر این انتظار بر این می باشد که طی پاییز سال 94 میزان ریزش های فصل نرمال و بالاتر از نرمال باشد.

 8. سلام به دوستاي خوبم… چه ميكنه پرفشار در قلب تابستون…
  نخندينا من امشب با كت بيرون بودم : / مشهد شبيه مهرماه شده امشب.
  دماي فعلي +20 تمام ابري
  راستي آمار بارش تهران فوق العادس اين موقه از سال! خداروشكر

 9. با سلام خدمت اقای شهبازی چرا سامانه بارشی که در نوار شمالی کشور بو به صورت بندالی نبود اگر توضیحاتی بدهید ممنون میشم؟

  1. با سلام

   رکس در سال 1951 برای ایجاد مانع یا بندال 4 شرط رو ذکر کرده است :

   1- جریان اصلی در سطوح بالا دوشاخه شود؛
   2- هر کدام از شاخه ها حداقل به اندازه 45 درجه طول جغرافیایی ادامه یابد؛
   3- در منطقه انشعاب، تغییر سریع از حرکت مداری به نصف النهاری پدید آید؛
   4- استقرار این وضعیت 10 روز ادامه یابد.

   البته دوام وضعیت های مانع که به طور معمول 30 روز است، به 54 روز نیز می رسد.

   1. سلام آقا مهرداد

    ممنون … میشه شرایط تشکیل سایر بندال ها مثل ، بندال امگا ، امگای معکوس و … رو هم لطف کنید

    با سپاس

 10. جوابتون کاملا واضح بود…سوال دیگم راجب ماهیت شکل گیری جت استریم قدرتمند قطبی…از اونجایی ک منبع مناسبیو پیدانکردم:مبنای شکل گیری رودبادفوق ومحلشون دقیقا مبتنی برناحیه ای بااختلاف دمای زیاد.ک محل برخورد توده هوای قطبی وهوای حاره ای در60درجه شمال که همان خط جبهه مشخص شده…یعنی برخورد دو توده سبب تشکیل جت استریم در ارتفاع اگ اشتباه نکنم200هکتو پاسگال میشه؟اگ اینطور نیست پس منظور از اختلاف دما مشخصا چیست؟
  ناوه وپشته رودباد قطبی محل تشکیل کم فشاردینامیکی وپرفشار…ودر موارد دیگ اشاره شده ک رودبادها حرکت توده هوا روو کنترل می کنند…وبراساس کتاب هوا اقلیم شناسی تشکیل کم فشار دینامیکی را در ارتباط مستقیم با برخورد توده های هوا دونسته…خواهشمند سازوکار موارد گفته شده.واشتباه احتمالی وبرداشت من وتوضیح دهید…ممنون

  1. البته ک رودباد جنب حاره از کاهش شعاع زمین درعرض های بالاتر نسبت به استوا وافزایش سرعت در سطوح بالا تشکیل میش…mvrاستوا:mvr30درجه

  2. خواهش می کنم

   روباد قطبی بالای جبهه قطبی در سطح 500 هکتوپاسکال جریان دارد.

   منطقه باروکلینیک هسته روباد قطبی تا سطح زمین ادامه پیدا می کنه، روباد جبهه قطبی اثر شدیدی در اقلیم سطح زمین دارد. این تاثیر به طور عمده، به تشکیل سیکلون های برون حاره و هدایت آنها و نیز ایجاد ناپایداری در جو زیرین خود کمک می کند که سبب صعود هوا و در صورت وجود هوای گرم و مرطوب، سبب بارش می شود.

   علل ایجاد روباد قطبی اختلاف حرارتی بالای جبهه قطبی ست که انرژی جنبشی روباد قطبی را تامین می کند و به دلیل حرکت توده های هوا، نواحی اختلاف حرارتی، نوسان مکانی زیادی دارند، مکان جغرافیایی روباد قطبی خیلی متغییرتر از روباد جنب حاره ای ست. روباد جبهه قطبی توزیع پراکنده ای از 40 تا 70 درجه شمالی دارد و فراوانی وقوع آن در هیچ جا از 25 درصد تجاوز نمی کند.

   جبهه قطبی معمولا در بالای جبهه های گرم و سرد، در فاصله 600-1200 کیلومتری از جبهه گرم و 600-300 کیلومتری از پشت جبهه سرد وجود دارد.

  1. سلام

   در غالب مناطق دمای هوا در حد کمتر از نرمال باقی مانده اما در سواحل خزر بویژه سواحل گیلان دماها متمایل به بالاتر از حد نرمال را خواهد داشت.
   علل و عوامل را در پست آخر مطالعه بفرمایید.

 11. سلا م برای استان البرز چگونه پیش بینی میکنید ؟ آیا خشکسالی هم امسال در استان البرز تداوم داره؟ باتشکر

  1. با سلام

   طی پاییز برای حاشیه البرز جنوبی انشاالله بارش های نرمال و حتی فراتر از نرمالی را خواهیم داشت که بر طبق اکثر خروجی های مدل های بلند مدت هست.

 12. سلام آقا مهرداد

  ممنون … میشه علاوه بر بندال رکس ، شرایط تشکیل سایر بندال ها مثل ، بندال امگا ، امگای معکوس و … رو هم لطف کنید

  با سپاس

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ معادله‌ی امنیتی را در کادر بنویسید. *