الگوهای غالب وردایی ارتفاع در تعیین شرایط جوی حاکم بر فوریه

photo_2015-11-09_13-48-38 - Copy (5)

مطابق چشم انداز بلند مدت با تغییر نمایه های کلان اوراسیا برای بیش از 20 روز از ماه ژانویه رکود بارش به همراه افزایش محسوس دما را در بیش از دوسوم مساحت کشور شاهد بودیم مدل آنالوگ ارتفاع ژئوبتانسیل تراز میانی ارائه شده بر بایه ی مشابهت نسبی شاخصهای موثر بر اوضاع جوی ژانویه- برای سالهای 2007-95-88-83-1958 به خوبی منعکس کننده ی تغییرات روی ترازهای فوقانی به عنوان عامل اصلی کنترل کننده جو تحتانی بوده است به شکلی که تغییرات سه نمایه ی کلان scand-polar eurasia-eawr روی شرایط ارتفاع تراز فوقانی به شکل قابل قبولی توجیه کننده شرایط غالب حاکم بر ژانویه در گستره ی کشور است

روند تغییرات ارتفاع روی تراز 200 میلی بار از ابتدای ژانویه 2016 در مقایسه با شبیه سازی ناهنجاری ارتفاع ژئوبتانسیل تراز میانی برای ژانویه سالهای مشابه

http://s6.uplod.ir/i/00737/akh367j70zbl.gif

http://s6.uplod.ir/i/00737/wrtmbo3nxh05.png

مطابق بیش آگاهی 19 دیماه روند بهبود نسبی بارش و دما خصوصا برای بخشهای غربی-شمالغربی و شمالی کشور رخ داد و بخش اعظم بارشهای کشور اواخر این ماه روی داد هر چند انتظار بیشتری برای نواحی جنوبیتر و بخشهای مرکزی میرفت اما متاسفانه عدم همزمانی نفوذ شرایط نابایدار با فازهای مطلوب mjo نیز تا حدی شرایط نامناسب فشاری و محور فرود انتظارات از عملکرد سامانه در عرضهای جنوبیتر کشور را چندان براورده نساخت هر چند شاهد بارشهایی در برخی مناطق فارس-بوشهر و کرمان بودیم

آنومالی بارش یک ماه گذشته

afghan_rfe_30day_cas_anom

آنومالی دمای یک ماه گذشته

ncep_cfsr_europe_t2m_anom

بررسی سینوبتیک شرایط احتمالی حاکم بر فوریه

1) تدریجا شاخص قطبی-اوراسیا وارد فاز غربی شده به دنبال آن افزایش ارتفاعی در محدوده گرینلند رخ میدهد توسعه ی این مرکز برارتفاع با تقویت کم ارتفاع ایسلندی و توسعه ی شرق سوی آن همراه شده کم ارتفاع ایسلندی روی مداری شدن جریانات در فاز مثبت ao و فاز غربی قطبی-اوراسیا روی عرضهای 45تا50 درجه شمالی تا حدی به شرق  جنوب موقعیت خود جابه جا میشود و شمال اروبا را زیر چتر خود قرار میدهد به همراه فاز منفی نمایه scand و تدریجا در ادامه با فاز خنثی ao گسترده تر شده اروبای غربی- و تا حدی مرکزی را در برمیگیرد فاز مثبت نوسان شرق اطلسea با افزایش ارتفاع از مدیترانه تا خاورمیانه با شدت و ضعف تضعیف سیکلونزایی را خصوصا در شرق مدیترانه به دنبال داشته و بلاکینگ نسبتا عمیقی را گاه از دریای قبرس تا دریای احمر موجب میشود رابطه بیچیده شاخص با روند تغییرات اقلیمی به طور خلاصه در بیش بینی فصلی زمستان در ابتدای آذرماه آمده استکه مستقیما در کاهش فرکانس بارش و تشدید تغییرات دمایی با افزایش ارتفاع ژئوبتانسیل تراز میانی  بر بهنه ی خاورمیانه مرتبط است 

http://www.tehranweather.ir/1394/09/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-94/

2)برای فوریه مجددا انتظار رکود بارش برای غالب نقاط کشور وجود دارد که بیشترین کاهش بارش نسبت به بلند مدت برای دامنه های زاگرس بیش بینی میشود طی این مدت عبور امواج کم دامنه از یک سوم  شمالی محتمل است افزایش نسبی و تدریجی دما تا نیمه اول ماه و به طور کلی دمای بیش از نرمال بلندمدت برای فوریه در اکثر نقاط نیمه غربی بین 1تا1.5 درجه سلسیوس مورد انتظار است برای برخی نواحی مرکزی و نیمه شرقی در دهه دوم فوریه امکان ناهنجاری منفی دمایی وجود دارد که ممکن است با بارشهایی هم همراه باشد برای انتهای فوریه به سمت مارس احتمال بهبود نسبی شرایط بارشی وجود دارد که بررسی دقیقتر آن با توجه به نزدیک شدن به موسم تغییر فصل نیازمند گذر زمان است شرایط توصیف شده لزوما به معنای خشکی مطلق نبوده بلکه کاهش بارندگی و افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت فوریه- برای کشور مورد نظر است

ناهنجاری ارتفاع ژئوبتانسیل تراز 500 هکتوباسکال برای میانگین 10 روز آینده و افزایش محسوس ارتفاع روی تراز 500 میلی بار حاصل معادلات بایستاری زیر

polar eurasia epicene,pna pos/epicene,ea pos~scand neg

Scand neg,polar eurasia epicene,ea pos~nao pos,ao pos

Nao pos,ao pos,eawr neg/epicene~blocking middeast

Nao neg,ao neg,ea pos,polar eurasia westerly,scand neg~blocking middeast

Nao neg,ao pos,scand neg,ea pos/epicene,eawr epicene~blocking middeast

http://uplod.ir/web7twvjtel6/khoshksali1394.gif.htm

 چشم انداز ناهنجاری ارتفاع ژئوبتانسیل تراز میانی برای 16 روز آینده

http://uplod.ir/137zrupirylt/khoshksali1395.gif.htm

ناهنجاری ارتفاع ژئوبتانسیل 16 روز آینده برای میانگین 5 روز اول-دوم-سوم-دهه آخر

gfs_z500a_5d_eur_21

gfs_z500a_5d_eur_41

gfs_z500a_5d_eur_61

rfzhy

مدلهای اسمبل ناهنجاری ارتفاع ژئوبتانسیل تراز 500 فوریه در3-7-10-14 روز اخیر

cfs_anom_z500_asia_201602_12

cfs_anom_z500_asia_201602_28

cfs_anom_z500_asia_201602_w3

cfs_anom_z500_asia_201602_56

مدلهای بیگیری تغییرات شاخص مادون وجولیان در ارزیابی همرفت بزرگ مقیاس برای 15 روز آینده شاخص را در فازهای مطلوب نشان نمیدهند که  هسته بیشینه سرعت بتانسیل برای بخشهایی از جنوب آسیا با همگرایی روی تراز فوقانی و شرایط نزول دینامیک هوا همراه است و مطابق مسیر زیر شرایط مناسبتر همرفت به سمت قاره دریایی خواهد بود

Untfxhytled

ناهنجاری سرعت پتانسیل تراز 200 هکتوپاسکال برای فوریه

cfs-mon_01_chi200_global_1

درصد از نرمال مجموع بارش 10 روز آتی از امروز بر بایه ی معادلات فوق

cfs_tprecip_anom_globe_2016012906_x41

ده روز دوم

cfs_tprecip_anom_globe_2016012906_x81

ده روز سوم

cfs_tprecip_anom_globe_2016012906_x121

درصد از نرمال مجموع بارش فوریه

cfs_tprecip_anom_globe_2016012906_m2

ناهنجاری بارش فوریه از دید مدلهای اسمبل7-10-14-21-30 روز اخیر cfsv2

cfs_anom_precip_asia_201602_28

cfs_anom_precip_asia_201602_w3

cfs_anom_precip_asia_201602_56

cfs_anom_precip_asia_201602_84

cfs_anom_precip_asia_201602_120

مجموع و براکنش بارش فوریه

cfsv2-cpratsfc--mideast-00-D-cfstprate3

3)تاکید مجدد بر افزایش دمای هوا نسبت به هنجار بلندمدت به ویژه برای انتهای فصل در اکثر نقاط کشور که میتواند با تبخیر از سطح بیشتر-کاهش زودهنگام ضخامت برف و افزایش روانابهای خارج از فصل همراه باشد

ناهنجاری دمای سطح زمین برای میانگینهای 5 روزه-10روزه-30 روزه


gfs_t2ma_5d_eur_21gfs_t2ma_5d_eur_41

 

 

 

 

 

 

gfs_t2ma_5d_eur_61

cfs_anom_t2m_globe_2016012912_x41   cfs_anom_t2m_globe_2016012912_x81

cfs_anom_t2m_globe_2016012912_m2

Y201601.D2712_tr2

 

از خشکسالی دهه 80ایران

خشکسالی دههٔ ۱۳۸۰ ایران خشکسالی‌ای است که از پاییز ۱۳۸۶ آغاز شد این رویداد همچنان ادامه دارد و تاکنون خسارات بسیاری را به ایران وارد کرده‌است. کارشناسان این خشکسالی را شدیدترین خشکسالی در ۴۰ سال اخیر ارزیابی کردند. در دهه 70 ایران یک خشکسالی دورانی را تجربه کرد. یعنی دوره‌ای از خشکسالی که چرخه وقوع آن کمتر از هر 100سال است. تأثیر این نوع خشکسالی‌ها بسیار زیانبار اما در نهایت قابل جبران است. چنان‌که دیدیم زندگی به برخی تالاب‌ها و عرصه‌های زیستی فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان دوباره برگشت، اگر چه تلفاتی هم داشتیم. مثل تالاب‌هایی که هرگز دوباره زنده نشدند. از نیمه های دهه‌80 تاکنون بیشتر گستره ایران بارندگی کمتر از نرمال داشته است. به واقع کابوس سالهای اواخر دهه 70، هر سال در حال تکرار است و اینک شواهد حکایت از آن دارند که این کابوس طی سالیان آینده بسیار مهیب‌تر به پیش خواهد آمد. از این جهت که تأکید گزارش مذکور بر چند دهه تداوم این خشکسالی است، بر می‌تابد که ما با یک دوره کم بارش فرادورانی مواجه باشیم. یعنی آنچه چرخه وقوع آن حتی فراتر از سده‌هاست و در تاریخ ایران به‌عنوان سال‌های سیاه و قحطی از آنها نام برده خواهد شد. وقوع این کابوس می‌تواند حتی نیمی از پهنه کشور را با قهقرای برگشت‌ناپذیر روبه‌رو کند.

گفتگو کنید

26 نظر

 1. خب پرونده زمستون امسال رو هم بدون برف میبندیم …ولی خوشم از اقلیم گند تهران میاد که غرب رکود میشه رو تهران اثر میزاره …شرق رکود میشه رو تهران هم اثر میزاره …مرکز بلاک میشه تهران هم هیچی نمیاد واقعا دیگه من نمیدونم چی بگم …

  1. برای برخی نواحی مرکزی و نیمه شرقی در دهه دوم فوریه امکان ناهنجاری منفی دمایی وجود دارد که ممکن است با بارشهایی هم همراه باشد
   برای انتهای فوریه به سمت مارس احتمال بهبود نسبی شرایط بارشی وجود دارد که بررسی دقیقتر آن با توجه به نزدیک شدن به موسم تغییر فصل و تغییرات ناگهانی توده های هوا نیازمند گذر زمان است

 2. بس نبايد براي ادامه زمستان شاهد برف و سرما مخصوصا براي دامنه هاي البرزاز جمله قزوين بود؟؟؟امكانش هست دقيقتر توضيح بديد؟

  1. عبور امواج کم دامنه از یک سوم شمالی محتمل است شرایط توصیف شده لزوما به معنای خشکی مطلق نیست بلکه کاهش فرکانس بارش در گستره ی کشور مورد نظر است

 3. با تشکر از زحمات شما این تایپیک خیلی تخصصی بود برای استان یزد که بسیار شرایط بد بوده است ( کمترین بارندگی در کل ایران ) برای یک ماه آینده بارندگی چگونه است

 4. سلام.
  استاد صبوری من که چیزی متوجه نشدم حقیقتا.الان ما میریم تو رکود بارشی یا اوضاع بارشمون بهتر میشه؟

 5. سلام خسته نباشید عالی بود دستتون درد نکنه.با توجه به مدلایی که گذاشتین تو پستتون نه تنها ایران بلکه سرتاسر اسیای میانه روسیه و شمالگان هوای گرمی رو تجربه میکنند.تنها جایی که در خاور میانه سرد معلوم میشد بیابان ربع الخالی عربستان بود که علت سرد بودن ان را شما میدانید اونم هیچ چا نه بیابان بزرگ عربستان.سوال اخرم اینکه بلاخره ما باید پرونده زمستون 94 رو با بی برفی برای شمال شرق ببندیم یا هنوز هم میشه به برف خوب مخصوصا از 0 بهمن به بعد امید داشت؟چون من شنیدم از 20 به بعد میگن اگه در نقشه ها تثبیت شه سامانه سردی که از اسکاتلند میاد و پرفشار سیری هم از شمال شرق وارد کشور میشه.البته میگن هنوز تثبیت نشده.شما چقدر به برف و سرمای 20 بهمن به بعد در کشور اعتقاد دارید؟ببخشید طولانی شد با تشکر.

  1. برای برخی نواحی مرکزی و نیمه شرقی در دهه دوم فوریه امکان ناهنجاری منفی دمایی وجود دارد که ممکن است با بارشهایی هم همراه باشد

 6. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید صبور و زحمتکش سایت. اول از همه میخوام تشکر کنم بابت اینکه تا الان هر چی کامنت گذاشتم جوابمو دادید. خب، من دیگه به شخصه منتظر بارش برف برای امسال (تو تهران) نیستم مگه اینکه معجزه‌ای رخ بده.
  امسال یکی از بدترین زمستونا و در عین حال عجیب ترین زمستونای تهرانو تو این سی سالی که از خدا عمر گرفتم شاهد بودم. بارش تگرگ شدید تو دی‌ماه، رعد و برق و رگبار بارون و ناهنجاری‌های دمایی و …
  البته این دیگه برای همه جا افتاده که به دلیل تغییر اقلیم تهران، هر سه چهار سال یکبار شاید برف خوب تو تهران بباره. از این خیلی ناراحتم که ۱۰ ماه دیگه باید منتظر بمونم تا شاید تو این کلان‌شهر همیشه آلوده برف بباره.با آرزوی توفیق برای اساتید و تمامی کاربران گرامی این سایت.

 7. سلام داش برای شهر کاشان در دهه ی دوم فوریه امکان ناهنجاری منفی دمایی وجود داره یا خیر که باعث بارش برف بشه در کاشان یا خیر و ایا بهار پربارشی در کل کشور خواهیم داشت یا خیر با تشکر.

  1. کاهش دما خواهید داشت اما از نظر بارش برف برای منطقه شما بایستی نقشه های کوتاه مدت را دنبال کرد در مورد بهار فعلا الگوها خیلی متغیرند و نیاز به گذشت زمان هست

 8. سلام.
  ادامه زمستان رو برای نواحی شمالی آذربایجان غربی (شهرستان شوط) چگونه پیشبینی میکنید؟
  آیا این مناطق به امید خدا باز برف و سرما خواهند داشت با نقشه های فعلی؟

  1. بله باز هم به شکل دوره ای شاهد کاهش دما و بارش برف خواهید بود که از نظر کمی و کیفی نیازمند بررسیهای کوتاه مدت است

 9. سلام بهار ١٣٩٥ را از نظر توزيع فشار ، دما و بارش چگونه مى بينيد؟
  بنابر گرم شدن ناهنجار قطب شمال و سرد شدن آبهاى نواحى مركزى اقيانوس اطلس آيا امكان وقوع سرماى ديررس ناهنجار ( بى هنجارى اقليمى ) در بهار سال آينده مى رود؟
  با تشكر

 10. سلام آقای خشکسالی دهه 80 ایران
  خیلی خیلی ممنونم

  بابت پاسخگویی به سوالات قبلی بنده توسط شما متشکرم

  ببخشید ؛ در سه تصویر زیر که سه فریم پشت سر هم هستن ؛
  در تصویر اول یک پرفشار در شرق ترکیه هست
  در تصویر دوم یهو یک پرفشار در دریا کاسپین قرار میگیره
  و در تصویر سوم هم در هر دو منطقه یهو پرفشار قرار میگیره

  http://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/gfs/2016020212/gfs_mslp_pcpn_frzn_me_3.png

  http://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/gfs/2016020212/gfs_mslp_pcpn_frzn_me_4.png

  http://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/gfs/2016020212/gfs_mslp_pcpn_frzn_me_5.png

  علت این اتفاقات چیه ؟ آیا ، به دلیل ، نذول شدید هوا هست یا امواج فرعی یا دلایل دیگه ؟
  کلا یه توضیحاتی بدین خیلی خیلی سپاسگزار خواهم بود
  شرمندم

  1. پرفشار اول در نقشه های میانگین فشار تراز دریا با موجی کم دامنه روی تراز میانی جو همراهه یعنی در سطح زمین الگوی آنتی سیکلونی(پرفشار) و در سطح 500 میلی بار الگوی سیکلونی(کمفشار)حاکمه(صعود توده هوا روی تراز 500)
   ناهنجاری استاندارد شده ی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 میلی بار برای بازه ی زمانی نقشه اولی که گذاشتید
   http://s1.upload7.ir/uploads/ZS8YPY6G.png/ecmwf_z500_norm_asia_3.png
   در نتیجه ی برقراری این الگو بارشهایی رو در نوار شمالی و خصوصا سواحل دریای خزر خواهیم داشت
   http://s1.upload7.ir/uploads/gsfppqoa.png/ecmwf_tot_qpf_asia_5.png
   در نقشه دوم همین پرفشار به شرق موقعیت خود جابه جا شده و کاملا روی سواحل قرار گرفته
   آرایش خطوط کانتری در هر دو نقشه 1و2 نشانگر کاهش ضخامت جو روی تراز 500تا 1000 میلی بار است و کانتر سرد540 مبین ورود هوای نسبتا سردی به نوارشمالی کشور است
   http://s1.upload7.ir/uploads/Qc9YFokS.png/ecmwf_th_500_asia_3.png
   در نقشه سوم پرفشار دیگری با فشار 1032 میلی بار در حال نزدیک شدن به کشور است اینبار این پرفشار باپشته ای روی تراز 500 میلی بار همراهه
   http://s1.upload7.ir/uploads/WKoBSZN3.png/ecmwf_z500_norm_asia_7.png
   آرایش خطوط کانتری روی لایه 500 تا 1000 میلی بار مبین افزایش ضخامت جو و ورود کانترهای گرم همراه پشته ای از هوای پایدار است(نزول توده هوا روی تراز 500)
   http://s1.upload7.ir/uploads/TT9DWFFm.png/ecmwf_th_500_asia_6.png
   در هنگام حاکمیت این موج در تراز 500 در سواحل شمالی با وجود الگوی پرفشار در تراز دریا(نقشه های اول و دوم سوال)شاهد وقوع همرفت وزشی و بارشهایی خواهیم بود در سایر نقاط ممکن است به شکل خفیف بارشهایی برای 48 ساعت آینده رخ دهد

 11. سپاس
  چرا بعضی مواقع که پرفشار در مرکز ایران قرار میگیره و کم فشار در دریا کاسپین ، در جلگه و خط ساحل سواحل جنوبی دریا کاسپین مه تشکیل میشه ؟

  متشکر

 12. انواع مختلفی از مه ممکن است در این امر دخیل باشد گاه قرارگیری توده هوایی گرم روی دریا از طریق استقرار کمفشار سطحی و تماس با آب بالنسبه سردتر از آن موجب تشکیل سطحی با دمای زیر نقطه شبنم بین توده هوای گرم و سطح دریاشده ظهور مه در خط ساحلی را موجب میگردد

 13. سلام دوست عزیز شهر بشرویه در خراسان جنوبی ازاول سال گمان می کنم فقط یک باران درحد یک میلیمتری داشته صریحا بفرمائید آیا امسال هم همچون گذشته با همین قدر بارش فصل زمستان به پایان خواهد رسید، دراین نقطه از کره زمین که معلوم نیست طول وعرض آن چیست چون در چهار جهت ان امسال تافاصله سی یا چهل کیلومتری این شهر امسال باران وبرف بارید و در این شهر دریغ از بارش، معمایی است برای ما

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *