تحلیل وضعیت الگوها جریان، بارش و دمای آبان 1395

بر اساس نقشه های مرکز آب و هوایی توکیو (TCC) از آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) الگوهای معرف ارتفاع تراز لایه میانی و متوسط فشار سطح دریا در طی آبانماه نشان دهنده شکل گیری یک فرود موج بلند به محوریت دریا سیاه از هفته دوم آبانماه می باشد که نشان دهنده عبور امواج کوتاه در امتداد […]

تحلیل نحوه عملکرد موج پیش رو

بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهند که یک سامانه فعال سرد، طی هفته آینده بخش های مختلف کشور از بخش های غربی، شمالی و نواحی از مرکزی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده موجب کاهش شدید و ملموس دما، ریزش باران و برف  و در برحی نواحی به همراه وزش شدید باد خواهد […]