تحلیل نحوه عملکرد موج پیش رو

بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهند که یک سامانه فعال سرد، طی هفته آینده بخش های مختلف کشور از بخش های غربی، شمالی و نواحی از مرکزی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده موجب کاهش شدید و ملموس دما، ریزش باران و برف  و در برحی نواحی به همراه وزش شدید باد خواهد […]