تعریف پدیده هواشناسی النینو

پدیده النینو رویداد ال نینو / نوسان جنوبی یکی از مهمترین و شاخص ترین رویداد هایی است که منجر به ظهور نا بهنجاری های بزرگ آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود . هواشناسان و اقیانوس شناسان جهان در سالهای اخیر مطالعات زیاد و دقیقی در مورد مکانیزم ایجاد ال نینو و […]

تشریح وضعیت شاخص های پیوند از دور و الگوی های جوی یکماه آینده 3

شاخص MJO بر طبق اندازه گیری های بعمل آمده، آخرین موقعیت شاخص، فاز 4 با بزرگی 0.29 را نشان می دهد، که شرایط ضعیف این فاز محسوب می شود.  مقادیر مولفه های RMM1 برابر 0.24 و RMM2 برابر 0.16 – گزارش شده است. بر اساس پیش بینی های انجام شده خروجی مدل اسمبل GFS موسوم […]