پیش بینی شماره 2 – چشم انداز زمستان 94 (ماه های نیمه دوم آذر، دی ، بهمن و نیمه اول اسفند 94)

بررسی نقشه ها و الگوهای بلند مدت از مرکز آب و هوایی ژاپن نشان می دهد که طی زمستان سال 94 در غالب مناطق کشو ر میزان ریزش های فصل در مجموع نرمال تا 1 میلی متر بالاتر از سطح نرمال پیش بینی می شود که برای نواحی از شمال خلیج فارس، بخش هایی از […]