چشم انداز وضعیت آب و هوای کشور طی مهر 94​

خروجی مدل های پیش یابی در ماه اکتبر بعنوان غالب برهه مهر ماه که آغاز گری (onset) بارش ها در فصل جدید بارشی محسوب می گردد، بیانگر وقوع گرمایش نابهنجار نسبتا قابل توجه دما نسبت به سطح نرمال را در سطح کشور نشان می دهد، بطوری که این گرمایش عمده مشخصه آب و هوایی مهر […]