متوگرام دامنه های جنوبی البرز

متوگرام تهران ؛ پیش بینی بارش باران 2،3 م م
کرج ؛ پیش بینی 5 م م باران از موج اول
متوگرام قزوین ؛ 4 سانت برف از موج اول