متوگرام شهر های شمالی

آخرین بروزرسانی : 23 آذر ساعت 16:40

متوگرام رشت ( 35 م م بارش و 5 سانت برف از موج اول)
رامسر 28 م م از موج اول
نوشهر 31 م م
ساری 13 م م
بابلسر 20 م م
گرگان 4 م م