متوگرام غرب و دامنه های زاگرس

متوگرام کرمانشاه ( پیش بینی بارش برف و باران برای روز پنج شنبه صبح)
متوگرام بروجرد ( 6 م م بارش 3سانت برف)
متوگرام فرودگاه ایلام  6 سانت برف از موج  اول
متوگرام همدان ؛ 4 م م بارش 2 سانت برف
متوگرام اراک 
متوگرام یاسوج 22 سانت برف از موج اول
متوگرام مسجد سلیمان 14 م م باران