انومالی دما سطح زمین

آخرین بروز رسانی : شنبه 15 آبان 

انومالی دمای سطح زمین ( برایند آپدیت های 10 روزه)

احتمال وقوع 50 درصد

 

دسامبر
دسامبر
ژانویه
ژانویه
فوریه
فوریه