انومالی ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال

آخرین بروزرسانی : جمعه 2 بهمن ساعت 18:30

انومالی ارتفاع تراز 500 میلی بار

 

فوریه

مارس

آوریل