پیش بینی فصلی بهار 96 : چشم انداز مدل (North American Multi-Model Ensemble (NMME؛ اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی (شماره 4)

بر اساس برآیند 8 مدل مرکز مدلینگ آمریکای شمالی (مدل های  CFSv2 ، CMC1، CMC2، GFDL، GFDL-FLOR، NASA، NCAR-CCSM4، NCAR-CCSM4) طی بهار 1396 بر روی جنوب غرب آسیا حد فاصل شرق دریا مدیترانه تا ایران با وضعیت نرمال و فراتر از نرمال ارتفاع تراز 200 هکتوپاسکال (جو فوقانی) به همراه آرایش الگوی جنوب غربی مواجه خواهیم بود که این شرایط می تواند نشان دهنده عبور امواج غربی بر روی منطقه ما و بروز ناپایداری ها باشد.

از بین مجموعه مدل های ذکر شده، مدل هایی همچون مرکز آب و هوایی کانادا  CMC2 و آزمایشگاه دینامیک سیالات ژئوفیزیکی  GFDL شرایط وجود فعالیت های سیکلونی را بر روی حوضه دریا مدیترانه به خوبی نشان می دهند.

در کل بر روی عرض های شمالی منطبق بر روسیه غربی، حوضه دریا مازندران، اسکاندیناوی در اکثریت قریب به اتفاق مدل های مجموعه یاد شده، با افزایش میزان ارتفاع تراز 200 هکتوپاسکال مواجه بوده، واچرخندی در این نواحی به همراه وجود جریانات سیکلونی ناشی از چرخندی موج های غربی در حوضه شمال شرق آفریقا و شرق مدیترانه میتواند شرایط مناسبی در برهه هایی از بهار 1396 به جهت بروز ناپایداری ها در سطح کشور و منطقه ایجاد نماید.

نقشه ذیل آنومالی ارتفاع تراز 200 هکتوپاسکال مدل های 8 گانه  طی سه ماهه آپریل تا ژوئن 2017 را نمایش می دهد (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر بر روی نقشه کلیک نمائید):

با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی نابهنجاری نرمال شده مجموع بارندگی طی بهار 1396 برونداد مدل های 8 گانه مرکز مدل سازی آمریکای شمالی به این نکته پی می بریم که بر روی مناطقی از شرق ترکیه، دریا سیاه، بخش هایی از شمال غرب ایران و سواحل جنوب غربی دریا مازندران (استان گیلان) سیگنال هایی از کاهش نسبت به نرمال را نشان می دهند، این نکته بر روی خروجی مدل های  CMC1، CMC2، GFDL، NCAR-CCSM4 بخوبی نمایان می باشد.

شرایط کلی مرطوب طی ماه های آپریل تا ژوئن 2017 را مدل هایی همچون CFSv2 ، GFDL-FLOR، NASA نشان می دهند. بطور کل بخش هایی از شمال شرق و شرق کشور در طی سه ماهه بهار 1396 بر اساس آنچه که مدل های 8 گانه نشان می دهند اقبال بیشتری برای دریافت های بارشی نرمال و فراتر از نرمال های بلند مدت اقلیمی خواهند داشت.

اسمبل میانگین مدل های 8 گانه مذکور نیز شرایط به هنجار (نرمال)را  از نظر مجموع بارش 3 ماهه آپریل تا ژوئن 2017 در سطح پهنه فلات ایران نشان می دهد.

نقشه ذیل نابهنجاری نرمال شده مجموع بارش آپریل – ژوئن 2017 (بهار 1396) بر حسب میلی متر  را نمایش می دهد (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر بر روی نقشه کلیک نمائید):

بر اساس مدل احتمالاتی اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی (NMME) با آستانه Dry Mask یک میلی متر در روز، مشاهده می شود در ماه ابتدایی فصل بهار 1396 (فروردین 95/ آپریل 2017) سیگنال های مشخصی از فرانرمال بارشی در سطح پهنه فلات ایران احتمال وقوع خواهد داشت، این سیگنال ها با توجه به آرایش الگوهایی که بر روی حوضه دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و حوضه دریا مدیترانه، ترکیه به طرف ایران دیده می شود، مارا به این نکته واقف می نماید که اقبال برای پا به عرصه نهادن موج های غربی از بخش های شرقی  پهنه آبی دریا مدیترانه و فعال شدن سیگنال های حاره در همراهی با آنها در غالب زبانه های توده هوای کمفشار سطح زمین و تشکیل جبهه های بارانزا در طی برهه ابتدایی فصل بهار 1396 فراهم می باشد.

در طی برهه زمانی اواسط و اواخر ماه بهار 1396 سیگنال های مشخصی از نابهنجاری در بیشتر سطح پهنه فلات ایران به چشم نمی خورد، بر روی بخش هایی از شمال غرب، سواحل جنوب غربی دریا مازندران (استان گیلان)  و شمال شرق کشور در حد فاصل اواسط تا اواخر فصل بهار 1396 سیگنال هایی به سمت کاهش نسبت به نرمال دیده می شود.

نقشه ذیل چشم انداز احتمالاتی نابهنجاری مجموع بارش ماه های آپریل – می – ژوئن 2017 را از برونداد اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی – آستانه Dry Mask یک میلی متر در روز نشان می دهد(برای مشاهده در ابعاد بزرگتر کلیک نمائید):

از 8 مدل مرکز مدلینگ آمریکا شمالی، 5 مدل به فرانرمال بودن متوسط دمای فصل بهار 1396 اذعان داشته، این مدل ها به طور متوسط بین 0.5 تا 1 درجه سلسیوس فرانرمال دمای را در فصل بهار 1396 نشان می دهند. شدیدترین نابهنجاری مثبت دما در طی برونداد مدل  NCAR-CCSM4 به تصویر کشیده شده است که در آن میزان نابهنجاری های متوسط دمای فصل بهار از 1 تا 1.5 درجه در شمال غرب، تا 1.5 تا 2 در سایر مناطق و تا بیش از 2 درجه سلسیوس فراتر از نرمال در جنوب شرق کشور بالغ می گردد. ناهنجاری سردتر از نرمال میانگین دمای فصل بهار 1396 در طی خروجی مدل سامانه پیش بینی آب و هوا نسخه دوم CFS v2.0 مشهود می باشد.

اسمبل برآیند مدل های 8 گانه مذکور، متوسط دمای فصل بهار 1396 را بین 0.5 تا 1 درجه سلسیوس فراتر از نرمال های بلند مدت اقلیمی نشان می دهد.

در نقشه ذیل نابهنجاری نرمال شده متوسط دمای هوا آپریل – ژوئن 2017 (بهار 1396) بر حسب درجه سلسیوس مشاهده می گردد. (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر بر روی نقشه کلیک نمائید):

مدل احتمالاتی اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی (NMME) نیز طی سه ماهه فصل بهار 1396 بطور کل چشم اندازی جز احتمال فرانرمال دمایی را نشان نمی دهند، سطح فرانرمال دمایی با احتمال کمتر در برهه ابتدایی فصل و افزایش در طی اواسط و اواخر آن نشان دهنده این مطلب می باشد که ما در برهه ابتدایی فصل سطح احتمال کمتری در مواجه با دماهای بالاتر از نرمال نسبت به دوماهه دیگر آن را خواهیم داشت و امکان تاثیر گذاری امواج سرد عبوری نیز محتمل می باشد، با حرکت به سمت اواسط و اواخر فصل بهار 1396 با افزایش یافتن سطح احتمال فرانرمال دمایی باید انتظار داشت که متوسط میزان دمای هوا در غالب مواقع بالاتر از حدود نرمال های اقلیمی دوره مشابه در بلند مدت قرار بگیرد. فرانرمالی در ماه ژوئن از این حیث اهمیت دارد که می تواند نشان دهنده این باشد که احتمالا در طی بهار 1396 ما باید با بروز گرمای زودتر از موعد در حرکت به سمت اواخر فصل و رسیدن به فصل بعد که تابستان 1396 می باشد مواجه گردیم.

چشم انداز فرانرمال دمایی در طی فصل بهار ضمن افزایش دادن میزان سطح تبخیرات از منابع آبی با ذوب بیشتر و زودتر ذخایر برفی، حجم رواناب ها را زودتر از حالت نرمال به حداکثر بیشینه خود خواهد رساند.

نقشه ذیل چشم انداز احتمالاتی ناهنجاری میانگین دمای ماه های آپریل – می – ژوئن 2017 را از برونداد اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی نشان می دهد. (برای رویت در ابعاد بزگتر بر روی نقشه کلیک نمائید):

پیش بینی فصلی بهار 96 : چشم انداز مدل (Climate Forecast System Version 2 (CFSv2؛ سامانه پیش بینی آب و هوا نسخه دوم (شماره 3)

نقشه های فصلی مدلCFSv2، نشان می دهد در آرایش الگوی تراز 700 هکتوپاسکال طی سه ماهه آپریل تا ژوئن 2017 مطابق با بهار 1395، انحنای خطوط هم ارتفاع تراز مذکور به شکل تراف به محوریت دریا سیاه، مدیترانه شرقی و شمال دریا سرخ که با آنومالی ارتفاعی 8+- بر روی سرتاسر نیمه شرقی مدیترانه، منطقه و ایران همراه بوده، نشان دهنده شرایط مساعد برای عبور امواج کوتاه غربی در سطح منطقه و کشور می باشد. بر روی حوضه اسکاندیناوی، جنوب و جنوب شرق آسیا میزان نابهنجاری ارتفاع تراز 700 هکتوپاسکال نرمال تا حدود 16 متر بالاتر از حد نرمال بوده که الگوهای مناسب در جهت شکل گیری و مسیر حرکت سامانه های آب و هوایی ناپایدار در سطح کشور به شمار می روند.

الگوی باد مداری تراز های 200 تا 850 همتوپاسکالی با 2 قطب متضاد نابهنجاری مثبت (باد مداری شرقسو) بر روی حاره و نزدیک به آن در جنوب آسیا و نابهنجاری منفی (باد مداری غربسو) بر روی سرتاسر جنوب اروپا و جنوب غرب آسیا می باشد که نشاندهنده جابجایی جنوب سوی روباد جنب حاره به عرض های پایین تر و در نتیجه حاکمیت برآیند الگوی گردش سیکلونی/ چرخندی بر روی لایه جو مناطق جنب حاره جنوب غرب آسیا و ایران خواهد بود.

برآیند نابهنجاری الگوی باد مداری 850-200 هکتوپاسکال طی سه ماهه آپریل تا ژوئن 2017 در نقشه ذیل مشاهده می شود:

مقادیر نابهنجاری منفی با رنگ سرد (آبی) بیانگر الگوی باد مداری غربسو ( شرقی) و مقادیر نابهنجاری مثبت با رنگ گرم (قرمز) بیانگر الگوی باد مداری شرقسو (غربی) می باشد.همانطور که دیده می شود بر روی جنوب غرب آسیا و سرتاسر جنوب اروپا و منطقه دریا مدیترانه نابهنجاری منفی باد مداری لایه مذکور پیش بینی شده که شرایط تضعیف جریانات غربی و در نتیجه پایین سوئی جت جنب حاره را در طی سه ماهه مذکور نشان می دهد، این وضعیت میتواند مجال بیشتری برای به عرصه آمدن توده هوای سامانه های مهاجر غربی را در سطح منطقه فراهم آورد.

 

الگوهای مرتبط با نابهنجاری بارش بیانگر بارشهای نرمال و فراتر از نرمال در حوضه شرق مدیترانه و جنوب غرب آسیا از جمله مناطق مختلف ایران می باشد، همانطور که در چشم اندازها دیده می شود، از منطقه نزدیک به حاره شمال آفریقا، حوضه دریا سرخ، شرق مدیترانه، شبه جزیره عربستان، شرق دریا عرب، ایران و شرق خاورمیانه نرمال تا فراتر از نرمال می باشد. این چشم انداز بیانگر این مطلب می باشد که احتملا پر ارتفاع جنب حاره ای در موقعیت مناسب در سطح منطقه استقرار یافته و در میزان شدت خود ضعف نسبت به نرمال را نشان می دهد.بر روی بخش هایی از شرق و جنوب شرق آسیا مقادیر بارش نرمال و کمتر از نرمال های بلند می باشد که با توجه به رابطه الاکلنگی شناخته شده بین میزان بارش این منطقه و ایران می توان نسبت به بارش های مطابق با نرم فصل در طی بهار 1396 امیدوار بود.

از نظر دمایی منطقه جنوب غرب آسیا و ایران دارای معدل دمای هوا نرمالی طی بهار 1396 را نشان می دهد، بر روی اکثر مناطق کشور میزان نابهنجاری دمای هوا وضعیت بهنجاری را داشته و انحراف قابل توجهی نسبت به مقادیر نرمال را نشان نمی دهد. این در حالیست که به طور کلی بر روی سطح منطقه اروپا متوسط دمای هوا طی فصل بهار 1396 در حدود 0.5 تا 1.0 درجه بالاتر از سطح هنجار پیش بینی می شود.

پیش بینی آب و هوای کشور طی ایام نوروز 1396؛ آیا نوروزی سرد و بارانی در راه هست ! ؟

با آرزوی سالی سر شار از سلامتی و موفقیت، پست ویژه عید نوروز 1396 به شما مخاطبان عزیز وبسایت تهران ودر تقدیم می گردد:

مطابق با آخرین اطلاعات دریافتی از جدیدترین برونداد مدل های پیش یابی، طی  نوروز 1396، بستر برای فعالیت سامانه های موج غربی مهیا می باشد. این موضوع با توجه به فرود موج بلندی که محور آن از جنوب شرق اورپا، غرب دریا سیاه و ترکیه عبور می نماید، کاملا گویا می باشد. انحنای خطوط موج مذکور بر روی نیمه شرقی دریا مدیترانه و حاکم شدن ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال با نابهنجاری کمتر از نرمال (منفی) در این منطقه مبین عبور موج های کوتاه غربی از روی بستر دریا مدیترانه و حرکت شرقسوی آنها به سمت منطقه و ایران طی نیمه اول نوروز 1396 می باشد. آرایش الگوی خطوط هم ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال به صورت مداری _ جنوب غربی می باشد که شرایط مناطب تاثیر گذاری این امواج را نشان می دهد.

http://up.iranjoman.com/images/ubv8ff8ed9xvy8um2uwm.png

بر روی سرتاسر عرض میانه و شمالی، نابهنجاری بالاتر از نرمال ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال به صورت سرتاسر شمال اوراسیا دیده می شود که مراکز عمده آنها بر روی شبه جزیره اسکاندیناوی و آسیا به چشم می خورد.

با نگاهی به الگوی فشار سطح دریا (MSLP) بر روی نیمه شرقی مدیترانه، شبه جزیره عربستان، دریا سرخ، ترکیه و بخش اعظم ایران میزان فشار نرمال تا کمتر از نرمال بلند مدت بوده و در مقابل بر روی بخش هایی از پاکستان، مناطقی از شمال شبه قاره هند متوسط فشار سطح دریا نرمال و بالاتر از نرمال می باشد که الگوی مناسب فشاری را در جهت بروز شرایط ناپایداری طی  نوروزی 1396 به ارمغان می آورد.

 

 

بر اساس خروجی مدل TCC از مرکز آب و هوایی توکیو، الگوی فاز مثبت AO/NAO به همراه فاز مثبت شاخص SCAND موجب خواهد شد که در طی ایام نوروز 1396، ما در مسیر بادهای غربی 2 جریان عمده را در جو داشته باشیم:

که یک جریان (که مد نظر ماست) به مسیر عرض های جنوبی تر و بر روی بستر مدیترانه حرکت کرده و با خود موج های متناوب غربی را به همراه داشته، این موج ها با توجه به ساختار موج بلند بر روی منتی الیه شرقی مدیترانه عمیق تر می شوند. پرفشار از بالا بر روی اسکاندیناوی و کم ارتفاع از جنوب شرایط الگوی مناسبی را بر روی منطقه ایجاد کرده،  مخصوصا واچرخندی بر روی غرب روسیه امید ما رو بیش از پیش به جهت شرایط ناب بهارانه افزایش داده ست.

در الگوی فشار سطح دریا فرابار سیبری با گسترش به طرف غرب از طریق زبانه های غربی خود همپیوندی مناسبی با پرفشار های مهاجر ایجاد کرده و نوار عرض معتدله سرتاسر با فرابار مواجه هست، از طرف دیگر تراف معکوس دریا سرخ به صورت خطوط هم فشار به طرف شمال گسترش یافته و منطقه بیهنجاری منفی فشار در سطح دریا سرخ نشان دهنده فعالیت زبانه های کمفشار دریا سرخ و همپیوندی با ناوه های لایه میانی هست و شرایط مناسب تراز سطح زمین را به جهت شکل گیری بارش های موثر در سطح کشور نشان می دهد.

برونداد مدل مجموع بارش طی هفته اول نوروز 1396 نشان دهنده این مطلب می باشد که تمرکز بارش های عمده کشور در نیمه غربی _ شمالی کشور می باشد. اکثر استان های واقع در غرب، نوار ساحل دریا مازندران، شمال شرق کشور دارای بارش های قابل می باشند. جریانات بارشی که از مسیر مدیترانه به طرف شرق و فلات ایران گسترش یافته اند بعنوان مسیر عبور توده هوای آب و هوایی و Storm track شناخته می شوند.

بر روی نواحی مرکزی کشور مقادیر بارش دستکم نشان دهنده این موضوع می باشد که شرایط بارندگی ها را (نه در حد ایده آل) خواهند داشت .

در طی نیمه دوم عید همچنان بارش در سطح کشور خواهیم داشت که پیک آن در حال حاضر (با الگوی فعلی) در نیمه غربی کشور و استان های واقع در سرتاسر زاگرس خواهد بود.

http://up.iranjoman.com/images/a2j66valpfic1l8akkcf.png

از نظر دمایی برای نوروز 1396 دمای هوا سردتر از حالت نرمال بلند مدت پیش بینی می شود که سرمایش نیمه اول آن بیشتر از نیمه دوم نوروز 1396 خواهد بود.

برای اکثر مناطق کشور طی نیمه اول نوروز 1396 دما هوا بین 4 تا 5 درجه سلسیوس کمتر از نرمال بلند مدت بوده برای نواحی از شمال شرق و بخش هایی از البرز غربی و شمال زاگرس این میزان تا 8 درجه سلسیوس زیر نرمال خواهد رسید. در طی نیمه دوم نوروز 1396 متوسط دمای هوا در بیشتر مناطق بین 1 تا 2.5 درجه سلسیوس کمتر از حالت نرمال می باشد و بر روی نوار شمالی کشور برای بخش هایی از شمال آذربایجان های غربی، شرقی، اردبیل، سواحل دریا مازندران نرمال تا نیم درجه سلسیوس بالاتر از نرمال های بلند مدت خواهد بود.

بنابر این در طی نوروز 1396 در بیشتر مناطق کشور دمای هوا به طور میانگین سردتر از حالت نرمال بوده که این سرمایش در نیمه اول نوروز 1396 بیشتر از نیمه دوم آن می باشد.

http://up.iranjoman.com/images/qoanyiv7lbtpo5st0sm.png

پیش بینی فصلی بهار 96 : چشم انداز مدل آژانس هواشناسی ژاپن JMA / مرکز آب و هوایی توکیو TCC (شماره 2)

در آخرین برونداد مدل مرکز آب و هوایی توکیو (TCC)، الگوهای متوسط و نابهنجاری ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال (Z500) و فشار سطح دریا (MSLP) شباهت بسیار زیادی به چشم اندازهای ترسیم شده در مدل پیش بینی های میان مدت آب و هوا منطقه اروپا (ECMWF) برای سه ماهه بهار 1396 داراست که طی آن بر روی منطقه شمالگان با افزایش نابهنجار ارتفاع و فشار سطح دریا و بر روی منطقه معتدله با نابهنجاری منفی متوسط فشار سطح دریا (MSLP) مواجه خواهند بود. از مرکز منطقه سیبری به سمت شمال شرق آسیا، نواحی از شمال غرب اروپا، بریتانیا و شمال شرق اقیانوس اطلس شمالی نابهنجاری منفی ارتفاع / فشار و در مقابل بر روی سرتاسر عرض های پایین در جنوب اروپا و آسیا تا میزان 20 متر فرانرمال ارتفاع لایه تراز میانی (Z500) پیش بینی می شود.

الگوهای مرتبط با متوسط فشار سطح دریا (MSLP) بر روی سرتاسر جنوب اوراسیا، مناطقی همچون دریا مدیترانه، شمال آفریقا، دریا سرخ، شبه جزیره عربستان، دریا مازندران و نواحی از ایران تا حدود 1 هکتوپاسکال کمتر از نرمال  پیش بینی می شود. بر روی مناطقی از میانه شمال اقیانوس اطلس، غرب و مرکز اروپا میزان نابهنجاری متوسط فشار سطح دریا (MSLP) به 1 الی 2 هکتوپاسکال بالغ می گردد که شرایط گردش نابهنجار سیکلونی (چرخندی) را بر روی اروپا نشان می دهد. این گردش نابهنجار بر روی منطقه اروپا نیروی محرکه لازم برای تقویت جریانات فرارفتی را بر روی حوضه دریا سرخ بر روی جنوب غرب آسیا مهیا می نماید.

http://up.iranjoman.com/images/64to2ii5145a753usj9.png

با توجه به تشریح الگوهای مذکور در لایه تراز 500 هکتوپاسکال و متوسط فشار سطح دریا (MSLP)، بر  روی سرتاسر مناطق واقع در جنوب اروپا و آسیا به میزان 0.5 تا 1.0 درجه سلسیوس دمای هوا در لایه تراز 850 هکتوپاسکال گرمتر از نرمال های بلند مدت اقلیمی قرار خواهند داشت. بر روی بخش هایی از حوضه جنوبی دریا مازندران و بخش هایی ازشمال غرب و غرب ایران این میزان به 1.0 تا 2.0 درجه سلسیوس گرمتر از نرمال  نیز بالغ می گردد.بر روی نواحی مرکزی منطقه سیبری تا شمال شرق آسیا نرمال تا 0.5 درجه سلسیوس سردتر از نرمال های بلند مدت اقلیمی پیش بینی شده، این در حالی ست که بر روی سرتاسر منطقه شمالگان (قطب شمال) تا 1.0 در جه سلسیوس دمای هوا در لایه تراز 850 هکتوپاسکال طی سه ماهه بهار 1396 گرمتر از نرمال های بلند مدت واقع می گردد.

 

 

با توجه به بررسی الگوهای مرتبط با پارامترهای سرعت پتانسیل (CHI)، تابع جریان (PSI) در تراز های 200 و 850 هکتوپاسکال و ارتفاع تراز میانی (Z500) و متوسط فشار سطح دریا (MSLP) شرایط به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نقشه پتانسیل سرعت تراز 200 هکتوپاسکال (CHI 200)؛ بر روی جنوب شرق آسیا و حاره آمریکای جنوبی با نابهنجاری منفی و در نتیجه واگرایی بالا، و  بر روی سرتاسر جنوب آسیا و مناطقی از اوراسیا با نابهنجاری منفی سرعت پتانسیل همراه بوده که بر روی حاره آفریقا همگرایی جریانات در تراز لایه 200 هکتوپاسکال دیده می شود.
  • تابع جریان تراز 200 و 850 هکتوپاسکال: (850 & PSI 200)؛ بر روی سرتاسر جنوب آسیا و شمال آفریقا نابهنجاری مثبت تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال پیش بینی می گردد. بر روی جنوب آسیا واقع بر روی دریا عمان و شرق آب های دریا عرب جریانات نابهنجاری سیکلونی واقع می باشد. این در حالی ست که بر روی جنوب شرق چین جریانات نابهنجاری آنتی سیکلونی / واچرخندی در تراز لایه 200 هکتوپاسکال پیش بینی می شود.در سرتاسر منطقه اروپا، نابهنجاری منفی تابع جریان در تراز 850 هکتوپاسکال دیده می شود که با جریانات سیکلونی قوی در این منطقه همراه می باشد این در حالی ست که بر روی دریا عرب جریانات ضعیف آنتی سیکلونی / واچرخندی موجب تقویت جریانات مرطوب زا به سمت بخش های شمالی تر خواهد شد.
  • الگوی متوسط و نابهنجاری ارتفاع تراز  500 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا (Z500 & MSLP)؛ همانطور که در نقشه های میانگین ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال دیده می شود بر روی جنوب غرب آسیا و ایران افزایش نابهنجاری ارتفاع تراز لایه میانی مشهود می باشد که نابهنجاری آن تا 200+ متر بالغ می گردد. آرایش خطوط هم ارتفاع بر روی غرب خاورمیانه تا فلات ایران به شکل جنوب غربی انحنا دارد، این شرایط جریانات مرطوب زا را به شکل جنوب غربی به سمت فلات ایران تقویت می نماید. از نظر شرایط متوسط فشار سطح دریا، نابهنجاری منفی فشار سطح دریا بر روی دریا مدیترانه، سرخ، شبه جزیره عربستان، سیاه، بخش هایی از ایران تا 1- هکتوپاسکال دیده می شود. خطوط هم فشار سطح دریا نیز نشان می دهد که تراف معکوس دریا سرخ گسترشی نسبی به سمت عرض های بالاتر را نشان  داده که حاکی از فعال بودن زبانه های کمفشار دریا سرخ در طی بهار 1396 می باشد.

http://up.iranjoman.com/images/y1ywuxrxbogl8cwoz3s3.png

بر اساس نقشه های پیش یابی  مدل TCC، جریانات بارشی بر روی حوضه دریا سرخ، شبه جزیره عربستان تا دریا خلیج فارس و جنوب غرب ایران به صورت تمایل به فراتر از نرمال های بلند مدت دیده می شود، چنین شرایطی همانطور که در مدل پیش بینی بینی میان مدت آب و هوا منطقه اروپا (ECMWF) بدان اشاره داشت، فعالیت مناسب منطقه همگرایی دریا سرخ را نشان می دهد، بدین ترتیب مناطقی از غرب و جنوب غرب ایران و مناطقی از حاشیه دریا خلیج فارس و نواحی از دامنه های زاگرس در جنوب کشور پتانسیل دریافت بارش ها تا حدود نرمال و حتی فراتر از نرمال را در طی بهار 1396 خواهند داشت. در سایر مناطق کشور محدوده رنج مجموع بارش در سطح کشور طی بهار 1396 بین نرمال تا 1 میلی متر در روز کمتر از نرمال های بلند مدت دیده می شود.

از نظر دمایی، در غالب مناطق کشور میانگین دمای هوای فصل بهار 1396 نرمال تا 1 درجه سلسیوس فراتر از نرمال های بلند مدت بوده که بر روی مناطقی از شمال غرب کشور، شمال رشته کوه زاگرس و غرب رشته کوه البرز این میزان می تواند تا بیش از 1 درجه سلسیوس نیز بالغ گردد.

http://up.iranjoman.com/images/ptc7ydmk4i8zkx9ry773.png

بر اساس مدل احتمالاتی JMA، بر روی حوضه دریا سرخ، نواحی از شبه جزیره عربستان تا خلیج فارس و جنوب غرب ایران، مناطقی با بارش های 30 الی 40 % درصد فراتر از نرمال گسترش یافته است که به موضوع چشم اندازهای مناسب فعالیت دریا سرخ در غالب گسترش جریان بارشی طی بهار 1396 حکایت دارد. بر روی نواحی از جنوب شرق، جنوب و غرب ایران مجموع بارندگی ها در طی بهار 1396 به میزان 30 تا 40 % احتمال کاهش را نشان می دهد. بر روی نیمه شرقی ایران مجموع بارش های فصل بهار 1396 در محدوده هنجار (نرمال) واقع خواهد بود.

سایر مناطق کشور بر اساس نقشه Prob مدل JMA، طی بهار 1396 سیگنال مشخصی از نابهنجاری را در مجموع بارش خود نشان نمی دهند.

از نظر دمایی چشم انداز بهار 1396 بر اساس برونداد خروجی نقشه Prob مدل JMA به شکل فرانرمال دمایی (گرمتر از نرمال) در کل کشور نشان می دهد. احتمال وقوع این شرایط بر روی نیمه شمالی ایران تا 50 % و در نیمه جنوبی کشور تا 60 % بالغ می گردد که در برخی از نواحی جنوبی مانند نقاطی از دریا عمان و تنگه هرمز این میزان تا 80 % و بالاتر نیز افزایش می یابد.

الگوهایی دمای یاد شده حکایت از نواحی منفرد از Prob نابهنجاری نرمال تا کمتر از نرمال دمایی بر روی منطقه قفقاز و حومه شمال غرب ایران را نشان می دهد که ناشی از گسترش و عبور امواج سرد شمالی می تواند باشد.

http://up.iranjoman.com/images/s7qnwzggs6pavlov6bi1.png

نفوذ سامانه بارشی به کشور از روز پنج شنبه/تداوم ناپایداری های جوی تا اواسط هفته آینده

با سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان گرامی

با توجه به آخرین خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی از روز پنج شنبه با ورود سامانه کم فشار به کشور شاهد آغاز ناپایداری های جوی در مناطق غربی، شمال غرب و تا حدودی جنوب غرب کشور خواهیم بود.

به طور کلی به سبب قرارگیری پشته پرارتفاع بروی کشور انتظار بارندگی برای مناطق مرکزی، سواحل شمالی و شمال شرق کشور نخواهیم داشت و بارش ها محدود به مناطق غربی خواهد بود.

آنومالی ارتفاع تراز 500 برای روز پنج شنبه
نقشه فشار سطح زمین

بر این اساس طی روز پنج شنبه در استان های کرمانشاه، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کردستان،جنوب آذربایجان غربی و به صورت پراکنده و با شدت کمتر در آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، همدان، مرکزی، بوشهر و هرمزگان شاهد ناپایداری به شکل رشد ابر، بارش باران ( بارش برف در مناطق سردسیر) خواهیم بود.

مجموع بارش پنج شنبه (میلیمتر)

طی بامداد و صبح جمعه تنها در شمال غرب کشور و به صورت پراکنده در دامنه های زاگرس بارندگی پیش بینی می شود.

مجموع بارش جمعه

پیک بارش های این سامانه برای مناطق غربی کرمانشاه و کردستان پیش بینی می شود.

همچنین طی بامداد و صبح جمعه احتمال وقوع بارش های پراکنده ای در دامنه های جنوبی البرز از جمله شهر تهران وجود دارد. براین اساس طی روز های پنج شنبه و جمعه به سبب وزش باد و عبور امواج ناپایدار از آسمان تهران انتظار داریم از میزان آلودگی هوا کاسته شود.

مجموع بارش پنج شنبه و جمعه (میلیمتر)
مجموع بارش برف (سانتی متر)

اما سامانه بارشی نسبتا سردی از روز شنبه به کشور نفوذ می کند  که اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه فعالیت آن در روز های به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.

پیش بینی فصلی بهار 96 : چشم انداز مدل پیش بینی های میان مدت منطقه اروپا ECMWF و مدل مولتی سامانه پیش بینی فصلی MSSF (شماره 1)

با توجه به بررسی آخرین خروجی مدل پیش بینی های میان مدت منطقه اروپا ECMWF و مدل مولتی سامانه  پیش بینی فصلی MSSF طی سه ماهه بهار 1396 برای شمالگان افزایش نابهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال و بر روی عرض های جغرافیایی معتدله نابهنجاری منفی متوسط فشار سطح دریا (MSLP) پیش بینی شده که شرایط الگوی فاز منفی شاخص AO را نشان می دهد. از طرف دیگر طی این مدت نابهنجاری مثبت ارتفاع بر روی عرض های پایینی منعکس کننده دمای فراتر از نرمال در لایه تروپوسفر خواهد بود.

با توجه به آرایش الگوی تراز 500 هکتوپاسکال، بر روی مختصات کشور افزایش نابهنجار ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال پیش بینی می شود، از منظر مدل ECMWF بر روی نیمه شمالی ایران، آسیا میانه و نواحی غربی ایران به میزان 10 الی 20 متر و در سایر نقاط تا 10 متر و از منظر مدل مولتی سامانه  پیش بینی فصلی MSSF بر روی ایران تا میزان 10 متر فراتر از نرمال های بلند مدت ترسیم شده اند. این در حالی ست که بر روی میانه شمال اقیانوس اطلس به سبب شرایط به هنجار ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال و منفی فشار سطح دریا واجد چرخندی قوی در این منطقه می باشد. الگوی مذکور نشان می دهد احتملا شرایط عبور سامانه های آب و هوایی طی بهار 1396 به گونه ای ست که می تواند شرایط را برای وقوع بارش های نرمال و فراتر از نرمال بر روی جنوب غرب ایران، حوضه دامنه های مرکزی زاگرس، مناطقی از جنوب و مرکز کشور فراهم نماید و در نقطه مقابل بر روی نیمه شمالی کشور مجموع بارش ها نزدیک به مقادیر بلند مدت را نشان می دهد. احتمال بی هنجاری های منفی به صورت منطقه ای در برخی از مناطق کشور بویژه در نوار ساحلی خزر و مناطق داخلی کشور در طی این مدت دور از انتظار نمی باشد.

http://up.iranjoman.com/images/dnx2bkazi4e8cb4cammi.png

 

 

الگوی بارش

مدل ECMWF: با توجه به خروجی مدل پیش بینی های میان مدت منطقه اروپا، طی بهار 1396، بر روی نواحی از جنوب غرب، حاشیه دریا خلیج فارس، دریا عمان و جنوب شرق کشور سیگنال هایی از فرانرمال بارشی دیده می شود، در این بین مناطقی از استان های خورستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان تا 50 میلی متر فراتر از حدود نرمال های اقلیمی بلند مدت بارش دریافت نمایند که این میزان تا حدود 70 % از مقادیر نرمال این استان ها را شامل می گردد.

به طور کل در نیمه جنوبی کشور بویژه جنوب غرب،  حوضه دریا خلیج فارس، سواحل دریا عمان و جنوب شرق کشور تا حدود 50 % محتمل ترین نابهنجاری مجموع بارش سه ماهه بهار 1396 به سوی فرانرمال پیش بینی می گردد. در چشم اندازهایی که نقشه های اسمبل و احتمالاتی برای مجموع بارش سه ماهه بهار 1396 ترسیم نموده اند، بر روی شمال شرق آفریقا، حوضه دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و غرب دریا عمان سیگنال های فرانرمال بارشی دیده می شود که حکایت از شرایط مناسب جریانات بارشی در این حوضه و تقویت منطقه همگرایی دریا سرخ (RSCZ) می باشد که از فاکتورهای مهم در بارش سطح کشور به شمار می آید.

بر روی بخش اعظم نواحی مرکزی و نیمه شمالی کشور سیگنال مشخصی از نابهنجاری بارشی دیده نمی شود، غالبا میزان مقادیر مجموع بارندگی ها در طی بهار 1396 در این مناطق به محدوده هنجار نزدیک می باشد، در نقاطی از بخش های مرکزی و سواحل دریا مازندران (بویژه) جنوب غرب دریا سیگنال هایی از کاهش بارش ها انتظار می رود. این میزان تا 50 میلی متر و به میزان 30 تا 40 % از نرمال های اقلیمی بلند مدت را شامل می گردد که سطح احتمال آن تا 50 الی 60 % پیش بینی می شود.

http://up.iranjoman.com/images/hbzi3p5csgk6bmzygq7p.png

مدل مولتی سامانه  پیش بینی فصلی  (MSSF): بر اساس چشم اندازهای ترسیم شده این مدل که حاصل برآیند خروجی مدل های ECMWF، اداره هواشناسی بریتانیا و فرانسهست طی سه ماهه بهار 1396 بر روی بخش هایی از شمال _ مرکز خلیج فارس و جنوب غرب کشور تا میزان 50 میلی متر فرانرمال بارشی را خواهیم داشت، در سایر مناطق محدوده بارشی در رنج متوسط 20 ±  میلی متر واقع می گردد. بطور کل بخش های جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق کشور تا 70 % از نرمال امکان فرانرمال بارشی را خواهند داشت که احتمال وقوع آن بین 40 تا 50 % را شا مل می گردد.

از منظر این مدل نیز بر روی شمال شرق آفریقا، دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و دریا عرب سیگنال های فرانرمال بارشی طی بهار 1396 را نشان می دهد که شرایط را برای گسترش جریانات بارشی به سمت ایران  تسهیل و ممکن می سازد.

http://up.iranjoman.com/images/pw3j48bneft97rrx8v5.png

الگوی دمایی

مدل ECMWF: بر اساس خروجی مدل پیش بینی های میان مدت منطقه اروپا میانگین دمای فصل بهار 1396 بر روی غالی نواحی کشور بین 0.5 تا 1.0 درجه سلسیوس بالاتر از حد نرمال های بلند مدت می باشد، این میزان نابهنجاری دمایی در غالب نیمه شمالی کشور بین 70 تا 80  % و در نیمه جنوبی تا 70 % از میانگین نرمال اقلیمی بلند مدت را شامل می گردد. بطور کل در بیشتر پهنه مرکزی ایران تا 60 % و در سایر مناطق کشور تا حدود 50 % محتمل ترین نابهنجاری میانگین دما فصل بهار 1396 فرانرمال دمایی خواهد بود.

بر روی مناطقی از شمال غرب ایران شرایط دمایی طی فصل بهار نزدیک به محدوده سطح هنجارهای اقلیمی بلند مدت بوده و سیگنال مشخصی از نابهنجاری ها در این بخش از کشور دیده نمی شود. با توجه به شکل نابهنجاری های دمایی از نظر این مدل، گسترش هوای شمالی از سمت اروپا به روی حوضه دریا سیاه و شمال دریا مازندران بوده  و فرارفت هوای جنوبی از شمال شرق آفریقا و دریا سرخ به جنوب غرب آسیا و تمرکز واچرخند بر روی آسیا میانه موجب بالاترین سطح نابهنجاری میانگین دمایی فصل بهار 1396 در این منطقه گردیده ست.

http://up.iranjoman.com/images/5br68jdcmwum81ugxota.png

مدل مولتی سامانه  پیش بینی فصلی  (MSSF): بر اساس چشم اندازهای ترسیم شده این مدل که حاصل برآیند خروجی مدل های ECMWF، اداره هواشناسی بریتانیا و فرانسه ست طی سه ماهه بهار 1396 در سطح کشور تا حدود 0.5 درجه سلسیوس فرانرمال میانگین دمای فصل پیش بینی می شود، که تا 70 % از نرمال اقلیمی بلند مدت را شامل و سطح احتمال آن تا حدود 50 % در نیمه شمالی و مرکزی و 60 % در کرانه های جنوبی کشور دیده می شود.

این شرایط ترسیم شده در فرانرمال دمایی بواسطه الگوی فاز منفی شاخص AO  در طی بهار 1396 می باشد.

http://up.iranjoman.com/images/w8j52cqkd4c5lxh8w16g.png

با توجه به چشم اندازهای دمایی ترسیم شده به نظر می رسد ذوب ذخایر برفی ارتفاعات و کوهسارهای کشور طی  ادامه فصل زمستان و بهار تسریع و با تقدم زمانی همراه باشد، از اینرو به نظر می رسد بالاترین سطح رواناب های سالانه کشور در مسیل ها و رودخانه های فصلی و دائمی را کمی زودتر از خرداد ماه 1396 شاهد باشیم. این شرایط هوای غالب در سطح کشور را طی بهار 1396 معتدل و کمی گرمتر از نرمال و در جنوب کشور مرطوب تر می سازد.

ورود سامانه بارشی به جنوب کشور

با توجه به آخرین خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی از روز پنج شنبه سامانه بارشزایی از سمت جنوب غرب وارد کشور می شود. بر این اساس طی روز پنج شنبه در استان های خوزستان، جنوب لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد،  اصفهان، فارس، بوشهر، کرمان، خراسان جنوبی و برخی نقاط استان های یزد ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شاهد رشد ابر و بارش باران ( در مناطق کوهستانی و سردسیر برف) خواهیم بود.

مجموع بارش پنج شنبه (میلیمتر)

با نفوذ  بیشتر سامانه بارشی به کشور طی روز جمعه تنها در استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و برخی نقاط کرمان و یزد شاهد بارندگی خواهیم بود.

مجموع بارش جمعه (میلیمتر)

پیک بارش های این سیستم در استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، کرمان و خراسان رضوی واقع خواهد شد.

مجموع بارش کل سیستم (میلیمتر)
نقشه تجمعی بارش برف تا پایان روز جمعه (سانتی متر)

همچنین انتظار داریم طی روز جمعه به سبب وزش باد، به صورت ناچیز از میزان آلودگی هوا شهر تهران کاسته شود.

پیش آگهی:

پس از عبور سامانه بارشی مذکور جوی آرام و پایدار اکثر نقاط کشور را در برمیگیرد اما مجددا از اواسط هفته آینده سامانه بارشی دیگری به کشور نفوذ می کند. همچنین تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما را خواهیم داشت که اوج آن طی روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آتی خواهد بود.

پیش بینی آب و هوای کشور طی اسفند 95 / مارس 2017

چکیده: بر اساس اطلاعات بدست آمده ریزش های برآورده شده برای اسفند ماه 1395 توزیع یکنواختی در طول ماه نخواهند داشت به عبارت دیگر حجم اصلی بارش های این ماه به نیمه دوم آن جابجا می گردد. در طی نیمه اول اسفند سطح بارش ها در نیمه جنوبی کشور بارزتر از نیمه شمالی می باشد.به طور کل در بیشتر مناطق کشور میزان مقادیر بارش ها نرمال و یا نزدیک به نرمال می باشد و اعتقاد بر این هست که نابهنجاری بارش در آستانه ناهنجاری منفی میزان قابل توجهی نسبت به حدود اقلیمی بلند مدت را نداشته باشد. 

بارش در بخش های غرب و جنوب غربی کشور نسبت به حدود اقلیمی بلند مدت مطابقت نموده و یا متمایل به بالاتر از آن خواهد بود، همچنین در شمال شرق ، بخش هایی از شرق و جنوب و نقاطی از مرکز کشور میزان بارش های کشور تمایلی نسبت به بالاتر از سطح هنجار را نشان می دهد. این در حالی ست که در سواحل خزر میزان بارش های اسفند ماه نزدیک به نرمال های بلند مدت بود ودر سواحل جنوب غربی احتمال ناهنجاری منفی خفیف کاهش بارش نسبت به نرمال  دور از انتظار نمی باشد.

بطور کل متوسط دمای هوا اسفند ماه 95 بر روی اکثر مناطق بخصوص بخش های شرق و جنوب شرق کشور بین 0.5 تا 1.0 درجه سلسیوس گرمتر از نرمال بوده، لیکن در برهه هایی از ماه امکان تاثیر موج های سرد شمالی بر روی سطح کشور خواهد بود. 

با توجه به آخرین خروجی مدل آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) از مرکز آب و هوایی توکیو (TCC)، برای ماه پیشروی میلادی، مارس 2017، افزایش نابهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال را بر روی پهنه فلات ایران خواهیم داشت. بطوریکه بر روی حوضه دریا خزر و نوار شمالی کشور تا حدود 30 + متر و در نواحی وسیع کشور تا 20 + متر افزایش نابهنجار ارتفاع  تراز میانی به چشم می خورد.

از دیگر نابهنجاری های ارتفاع لایه تراز 500 هکتوپاسکال در مختصات نیمکره ای می توان به نابهنجاری عمیق منفی ارتفاع تراز میانی جو بر روی شمال غرب اروپا (بریتانیا و ایسلند) تا 30 – متر و نابهنجاری مثبت آن بر روی میانه اطلس شمالی و شمال غرب آفریقا تا 10 +متر اشاره داشت که به درجاتی از فاز مثبت شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) بر می گردد. همچنین در بر روی حوضه شمالگان  افزایش نابهنجار ارتفاع / فشار جو تضعیف تاوه قطبی و در نتیجه تغییر الگوهای بادهای پیراقطبی را نشان داده که در فاز منفی شاخص AO رخ می دهد.

از نظر الگوهای فشار سطح دریا( MSLP)، بر روی پهنه وسیعی از شمال و مرکز اروپا تقویت زبانه های توده هوای کمفشار (فشار کمتر از نرمال) بین 2 الی 4 هکتوپاسکال، بر روی حوضه دریای مدیترانه بین 1 تا 2 هکتوپاسکال، دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و فلات ایران تا  1 هکتوپاسکال می باشد و  بر روی بخش وسیعی از آسیا مرکزی و جنوبی تا 1 هکتوپاسکال و شمال غرب روسیه بین 1 تا 2 هکتوپاسکال فراتر از نرمال های بلند مدت می باشد. گسترش زبانه های توده هوای پرفشار کلاهک قطب شمال و گسترش آن بر روی شمال غرب و غرب روسیه تا حوضه شمال دریا مازندران دیده می شود. متوسط فشار بر روی دریا مازندران تا حدود 1 هکتوپاسکال کمتر از مقادیر نرمال های بلند مدت می باشد.

با توجه به شکل حلقه بادهای غربی طی ماه مارس 2017 و همچنین گسترش تراف بر روی میانه دریا مدیترانه شرایط را برای سایکلون زائی بر روی پهنه آبی دریا مهیا می سازد. این شرایط با توجه به نابهنجاری نرمال تا 10+ متر ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال در مرکز دریا به خوبی قابل دریافت می باشد. آرایش الگوهای هم ارتفاع میانگین تراز 500 هکتوپاسکال و عبور محور تراف از حوضه دریا سیاه، القا کننده جریانات غربی تا جنوب غربی بر روی سرتاسر شرق اروپا و همچنین جنوب غرب آسیا و ایران می باشد.  شرایط لایه تراز میانی به همراه نابهنجاری منفی فشار سطح دریا عبور توده های آب و هوایی را از بخش های غربی کشور کم و بیش مهیا می سازد. فشار منفی سطح دریا و حاکم بودن پر ارتفاع لایه جو بر روی حوضه دریا خزر ما را در چشم اندازهای سواحل دریا خزر بخصوص کرانه های جنوب غربی دریا (استان گیلان) با عدم اطمینان و قطعیت مواجه کرده ست. چرا که با توجه به الگوهای بارشی این ناحیه که از رژیم پرفشار (آنتی سیکلونی) بهره می برد، با چشم انداز ذکر شده به نظر می سد،  بارش های سواحل خزر بخوص در کرانه های جنوب غربی دریا با شدت و ضعف و تناوب زیاد همراه بوده و میتواند نابهنجاری منفی خفیفی را شامل گردد.

در نقشه شماره 1؛ سرعت پتانسیل تراز 200 هکتوپاسکال بر روی شرق آفریقا مرکزیت کمتر از نرمال بین 1- الی 2-  2×1.0E6m2/s به چشم می خورد که الگوی واگرایی تراز بالا را نشان می دهد، این در حالی ست که بر روی شرق اقیانوس هند، حوضه قاره دریایی و استرالیا نرمال تا 1+ 2×1.0E6m2/s  فراتر از نرمال واجد همگرایی تراز بالا می باشد. چنین الگویی نشان دهنده شرایط مناسب مولفه اتمسفری اقیانوس هند می باشد. به عبارت دیگر الگوی ذکر شده تراز بالایی جو فاز مناسب شاخص MJO در بین فاز های 1، 8 و 2 را نشان می دهد که تقویت ناحیه همرفت در اقیانوس هند را نشان می دهد.

در نقشه شماره 2، تابع جریان تراز 850 هکتوپاسکال بر روی حد فاصل شمال شرق اقیانوس اطلس و قاره اروپا گردش نابهنجاری سیکلونی (چرخندی) و بر روی غرب آسیا الگوی گردش آنتی سیکلونی (واچرخندی) از مولفه های اصلی تابع جریان را تشکیل می دهد.  بر هم کنش بین این دو ناحیه اصلی گردش جریان، سبب تقویت مولفه نصف النهاری جریانات  به صورت فرارفت شمالسو (جنوبی) در غرب خاورمیانه، شرق مدیترانه، شبه جزیره بالکان و دریا سیاه می باشد. از طرفی در پهنه آبی اقیانوس هند الگوهای واچرخندی در دو سوی آب های شمال و جنوبی در بخش حاره موجب جریانات نزدیک به سطح بشکل مداری غربسو (شرقی) شده که می تواند جابجا کننده ناحیه همرفت حاره به سمت غرب اقیانوس هند و تقویت همرفت و کاهش OLR در شرق آفریقا، جنوب حوضه دریا سرخ و در نتیجه تقویت ناحیه همگرایی دریا سرخ شود.

در نقشه شماره 3، ناحیه وسیع نابهنجاری مثبت تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال بروی سرتاسر کمربند جنب حاره شمال آفریقا، جنوب و جنوب غرب آسیا نشان دهنده بالاسوی نسبی هسته سرعت روباد جنب حاره  نسبت به موقعیت نرمال خود می باشد. بر روی حوضه دریا  خزر این وضعیت تا 4 + الی 6 +  2×1.0E6m2/s دیده می شود.

نقشه های 4 و 5 شرایط فشار سطح دریا (MSLP) و ارتفاع تراز میانی (Z500) را نشان می دهند.

در بررسی مدل CFSv2،  نقشه های میانگین ماهیانه نابهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال مارس 2017، نشان دهنده گردش سیکلونی بر روی حدفاصل شمال آفریقا و دریا مدیترانه می باشد که زبانه های ناشی از آن تا شمال دریا سرخ و شبه جزیره عربستان گسترش می یابد. همین ناوه کم ارتفاع عامل گردش سیکلونی و درنتیجه عبور امواج ناپایدار از فراز منطقه می باشد.

همانطور که در نقشه های مربوط به بارش ملاحظه می گردد، بر روی نیمه غربی، بخش هایی از مرکز، شمال شرق و شرق کشور میزان بارش های کل در طی ماه مارس 2017 فراتر از نرمال های بلند مدت می باشد. این فرانرمال بارشی در طی ماه مارس 2017 بر روی بخش های غربی کشور در سطح بالاتری واقع می باشد. همچنین بر روی سواحل دریا خزر عمدتا گرایش بارش ها متمایل به نرمال های بلند مدت دوره مشابه بوده و از غرب به شرق بر میزان فرانرمالی آن افزوده می گردد.

از نظر دمایی بر روی بخش وسیعی کشور متوسط میانگین دمای هوا در طی ماه مارس 2017 بین 0.5 الی 1.0 درجه سلسیوس بالاتر از حد هنجار پیش بینی می شود. بر روی جنوب غرب کشور متوسط دماهای ماه مارس 2017  تا میزان 0.5 درجه سلسیوس کمتر از حدود نرمال های بند مدت را در پی خواهد داشت. این چشم انداز دمایی حاصل از برآینده کلی مدل از میانگین ماه می باشد. بدیهی ست که در دل این الگو دوره های (هر چند کوتاه) با دماهای سردتر نیز امکان خودنمایی را خواهد داشت.

 

Run های پیش بینی اسمبل 4 گانه میانگین مدل CFSv.2 از 29 بهمن لغایت 10 اسفند 95

همانطور که ملاحظه می گردد در 10 روز نخست اسفند ماه 95 (نیمه دوم فوریه 2017) ما در بخش های جنوبی کشور با بارش های فراتر از نرمال مواجه هستیم که در برخی از مناطق تا حدود 700 الی 800 درصد نرمال (حاشیه شرقی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز) و در سایر بخش ها از 200 تا 700 درصد نرمال مجموع بارش ترسیم گردیده است. این در حالی ست که در نیمه شمالی کشور مقادیر بارش در سطح کمتری قرار دارد در نوار شمالی کشور از 40 تا 50 درصد نرمال و در نوار ساحلی دریا مازندران تا 20 الی 30 درصد نرمال تقلیل بارش ها را انتظار داریم. بر روی نواحی دگیر نیمه شمالی و فلات داخلی این میزان بین 60 تا 70 درصد نرمال در نوسان می باشد.

http://up.iranjoman.com/images/daq72u1rf3azlt4yrbbo.png

http://up.iranjoman.com/images/uf8l2qxwi7riguaho01r.png

طی ماه مارس 2017 ( 11 اسفند الی 11 فروردین 96)، حجم بارش ها در سطح کشور در غالب استان ها در حدود نرمال های بلند مدت می باشد. بر روی بخش هایی از جنوب غرب، دامنه های مرکزی و جنوب شرقی زاگرس، به سمت بخش هایی از شرق و شمال شرق کشور محدوده بارش ها بین 125 الی 160 درصد نرمال های بلند مدت دیده می شود که شرایط متمایل به فرانرمال بارشی را در این نواحی نشان می دهد.

در نواحی از جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان کاهش بارش ها تا 30 درصد نرمال های بلند مدت اقلیمی به چشم می خورد.

http://up.iranjoman.com/images/6holgon0xeg8l2iza8pr.png

http://up.iranjoman.com/images/uzk8vieflovvwja14pcw.png

میانگین دمای هوا در 10 روز نخست اسفند ماه 95  به سمت کاهش نسبت به نرمال های بلند مدت را نشان می دهد  و در اکثر مناطق کشور میانگین 10 روزه دمای هوا بین 0.5 تا 2.5 درجه سلسیوس کمتر از نرمال های بلند مدت می باشد که در بخش هایی از شمال غرب، شمال شرق، نوار شرقی و همچنین جنوب غرب، دامنه های مرکزی زاگرس و نوار جنوبی کشور در حاشیه خلیج فارس این میزان به 3 الی 3.5 درجه سلسیوس کمتر از نرمال های بلند مدت  بالغ می گردد.

http://up.iranjoman.com/images/1z1ydimd79hvuq1lk0p.png

http://up.iranjoman.com/images/dq4cp50w5nv77mn0sh.png

در طی ماه مارس 2017 در محدوده جنوب غرب آسیا و ایران منطقه ای با دماهای متمایل به کمتر از نرمال های بلند مدت واقع می باشد. بر روی نوار شمالی، آب های سواحل دریا مازندران، نوار غربی و  بخش هایی از جنوب غرب کشور میانگین دمای 31 روزه در طی ماه مارس 2017 بین 0.5 الی 1.0 درجه سلسیوس کمتر از نرمال های بلند مدت واقع خواهد بود. این در حالی ست که در بخش های شرقی ، مرکزی و جنوب شرق کشور متوسط دمای هوا طی 31 روزه ماه مارس فراتر از نرمال های بلند مدت بوده به 0.5 تا 1.0 درجه سلسیوس فراتر از نرمال های بلند مدت قرار خواهد داشت.

http://up.iranjoman.com/images/5ycg0ni428w4jux7swp8.png

http://up.iranjoman.com/images/3vc3ct3vt8046pru2dmi.png

چشم انداز اسمبل  مدل ECMWF نمایه Control از توزیع بارش های هفتگی در طی اسفند ماه 1395:

هفته اول / منتهی به 6 اسفند 1395

http://up.iranjoman.com/images/imp00bufhomzuefs3u.png

هفته دوم / منتهی به 13 اسفند 1395

http://up.iranjoman.com/images/08ckpn8xbc8i9qzqs4yd.png

هفته سوم / منتهی به 20  اسفند 1395

http://up.iranjoman.com/images/9cewknktuac4hkpan.png

هفته چهارم / منتهی به 27 اسفند 1395

http://up.iranjoman.com/images/ug604ia7hk6xyxje2l40.png

چشم انداز اسمبل  مدل ECMWF نمایه Control از توزیع ناهنجاری میانگین هفتگی دما در طی اسفند ماه 1395:

هفته اول / منتهی به 6 اسفند 1395

 

http://up.iranjoman.com/images/fa9q3sdzbk3fvvgtig8x.png

هفته دوم  / منتهی به 13 اسفند 1395

http://up.iranjoman.com/images/2s0bejx50cyaqtijjhk.png

هفته سوم / منتهی به 20 اسفند 1395

 

http://up.iranjoman.com/images/aks8s7fss5slxgfwq4y4.png

هفته چهارم / منتهی به 27  اسفند 1395

http://up.iranjoman.com/images/0vknu2kiad5tbdul6b98.png

ناهنجاری میانگین دمای هوا از 28 بهمن لغایت 30 اسفند ماه 1395

http://up.iranjoman.com/images/es7llnj8vahlgfaqvcug.png

ناهنجاری مجموع بارش  از 28 بهمن لغایت 30 اسفند ماه 1395

http://up.iranjoman.com/images/763t6g1tudogt6jzomlx.png

چشم انداز آب و هوای کشور طی 14 روز آینده (نیمه اول اسفند 95)

طی فعالیت سامانه بارشی اخیر که طی روز های گذشته در سطح کشور فعال بوده ست وقوع بارش هایی را بر روی سواحل دریا خزر، شمال شرق، شرق، جنوب شرق ، نیمه جنوبی و برخی از مناطق مرکزی کشور  را خواهیم داشت. شدت بارش در طی هفت روز آینده منتهی به جمعه 6 اسفند 95 بر روی نواحی از جنوب شرق استان کرمان و نقاطی از  بخش های مرکزی سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود. بر روی نیمه غربی  و دامنه های زاگرس بارش قابل توجهی در طی 7 روزه آینده منتهی به جمعه 6 اسفند دیده نمی شود. با حاکمیت این شرایط از اوایل هفته نخست اسفند ماه 95 تا روزهای واپسین، هوای سرد و غالبا بدون بارشی را در بیشتر نواحی کشور خواهیم داشت، عبور امواج ضعیفی از روز سه شنبه و همچنین روزهای پایانی هفته نخست اسفند 95 از جنوب غرب و جنوب کشور موجب می گردد که همچنان شرایط برای بروز برخی از رگبارهای خفیف و گذرا در این نواحی کم و بیش فراهم باشد.

ریزش هوای سرد شمالی بر روی سطح فلات کشور طی هفته اول اسفند ماه 95 سبب می گردد که در کل کشور میانگین دمای هوا در طی 7 روز آینده کمتر از میزان مقادیر بلند مدت واقع گردد. بیشترین سطح نابهنجاری دمایی بر روی دامنه های البرز غربی و شمال زاگرس شمل استان زنجان، کردستان، مرکزی، همدان، قزوین و در خراسان رضوی در شمال شرق پیش بینی می شود.

با توجه به چشم اندازهای ترسیم شدن راجع به نحوه رفتار شاخص زیر فصلی حاره ای مادن جولیان (MJO) که در طی آن شاخص مذکور طی 5 الی 10 روز آینده در شاخص های 8 تا 1 خود واقع خواهد شد، شرایط برای سرکوب همرفت بر روی حوضه خلیج بنگال، آب های جنوب شرقی آسیا و در مقابل تقویت همرفت بر روی شمال آفریقا، دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و فلات ایران مهیا خواهد بود. این وضعیت به طور بالقوه شرایط را برای تشکیل همرفت را بر روی حوضه دریا سرخ و فلات ایران مناسب نموده و شرایط انقال رطوبت به سمت کشور را مساعد نشان می دهد. این وضعیت مولفه اقیانوسی هند به همراه چشم انداز وجود یک ناوه فعال دیگر موج غربی بر روی حوضه دریا سرخ در لایه تراز میانی جو، ما را بیش از پیش برای از سر گیری بارش ها بار دیگر در نیمه جنوبی، شرق و مرکز کشور امیدوار نموده است.

 

نمودار ویلر پیش بینی شاخص MJO:

بنابر این میتوان انتظار داشت در طی هفته دوم اسفند ماه 95 نیز شرایط برای فعالیت موج جنوبی فراهم گردد و سبب تاثیر گذاری بر روی بخش هایی از جنوب، جنوب شرق و حتی نواحی از مرکز و شرق کشور گردد.

چشم انداز 7 روز آینده منتهی به جمعه 6 اسفند 95

چشم انداز بارش و دمای 8 الی 14 روز آینده  منتهی به جمعه 13 اسفند 95 

تداوم بارندگی ها در کشور/ برف و سرما در شمال، بارش های رگباری در جنوب

?با سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان گرامی?

✅همانطور که در پست های قبلی به اطلاع شما عزیزان رساندیم طی امروز با نفوذ سامانه بارشی دیگری به کشور بارش برف و باران در نواحی مختلف شمال غرب، غرب و جنوب غرب و ارتفاعات البرز آغاز می شود.

آنومالی ارتفاع تراز میانی جو

بارش ها در اکثر نقاط شمال غرب به صورت برف بوده و انتظار داریم پیک بارش برف در جنوب آذربایجان شرقی ، جنوب آذربایجان غربی و غرب کردستان واقع شود.

براین اساس طی روز های چهارشنبه تا صبح پنجشنبه در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، ارتفاعات البرز و تهران، چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات زاگرس مرکزی شاهد بارش برف خواهیم بود.

?طی همین مدت در جنوب غرب کشور استان های خوزستان، ایلام، برخی نقاط لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر شاهد بارش باران خواهیم بود.

?هشدار مهم?
?طی روز های چهارشنبه لغایت جمعه بارش باران در استان های های فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویر احمد بسیار شدید و سیل آسا پیش بینی می شود از این رو آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه های این مناطق دور از انتظار نیست.

آنومالی آب های قابل بارش جو طی روز جمعه

?اما با حرکت شرق سوی سامانه بارشی طی روزهای پنج شنبه و جمعه بارش ها در استان های یزد ، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز می شود.طی این مدت همچنان بارش در استان های فارس و بوشهر سنگین خواهد بود.

مجموع بارش چهارشنبه (میلیمتر)
مجموع بارش پنج شنبه

✅مطابق با آخرین خروجی مدل های هواشناسی از اواخر روز پنج شنبه با نفوذ هوای بسیار سرد و پرفشار از عرض های بالاتر به کشور شاهد آغاز موج جدیدی از بارش برف در شمال غرب و سواحل کاسپین خواهیم بود.طی روز جمعه با نفوذ بیشتر پرفشار بارش برف در سواحل کاسپین تشدید شده و دمای هوا در نیمه شمالی کشور به طور محسوسی کاهش می یابد.

نفوذ هوای بسیار سرد به کشور
مجموع بارش جمعه
مجموع بارش شنبه

✅براین اساس طی روز جمعه و بامداد شنبه برای استان های گیلان، مازندران، گلستان ،خراسان شمالی ، خراسان رضوی ،اردبیل ، شرق آذربایجان شرقی، زنجان، شرق کردستان و به صورت پراکنده در برخی نقاط استان های همدان ، مرکزی، البرز، تهران، اصفهان و سمنان شاهد بارش برف خواهیم بود. که انتظار داریم پیک بارش برف در استان های گیلان، غرب مازندران و خراسان رضوی واقع شود. طی این مدت در استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان شاهد بارش باران خواهیم بود.

?هشدار مهم?
?طی این مدت از سفر های غیر ضروری در جاده های شمالی کشور خودداری کنید.
بارش برف در استان های گیلان و خراسان رضوی بسیار شدید پیش بینی شده است از این رو لازم است ارگان های مربوطه در آمادگی کامل باشند.
♦️همچنین طی روز های جمعه و شنبه شاهد کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان شدید در نیمه شمالی کشور خواهیم بود.

آنومالی دمای ظهر شنبه نسبت به میانگین بلند مدت
دمای کمینه صبح شنبه
مجموع بارش کل سیستم (میلیمتر)
مجموع بارش برف کل سیستم (سانتی متر)

 

✔️اطلاعات بیشتر در کانال هواشناسی کشور

هشدار وقوع سیل در استان های حاشیه خلیج فارس و جنوب کشور؛ بازگشت چهره زمستانی به غرب کشور/ احتمال سرما قابل توجه در اوایل اسفند

 با توجه به نقشه های پیش یابی و آینده نگری؛

بسبب بارش های شدید و قابل توجه از نیمه دوم هفته چهارم بهمن 95 احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدت سیلاب در استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، غرب و مرکز هرمزگان و استان کرمان،  اختلال در تردد جاده های کوهستانی در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات زاگرس جنوب شرقی به سبب بارش برف و زمستانی شده چهره ایران در غرب و جنوب غرب کشور پیش بینی می شود.

بر اساس نقشه های هواشناسی، شرایط برای شکل گیری  ناوه فعال بر روی غرب منطقه خاورمیانه فراهم می باشد. بدین ترتیب طی روزهای هفته پایانی بهمن و احتمالا اوایل اسفند ماه 95،  امواج ناشی از مرکز فعالیت ناوه بر روی دریا سرخ، شرق مدیترانه ، ترکیه و دریا سیاه مهیا می باشد. بیشتر مناطق کشور از بخش های غربی و جنوب غرب، جنوب، نیمه شمالی، شرق و شمال شرق کشور از این بارش های مطلوب بهره مند خواهد شد. شدت بارش ها در کل بر روی استان های واقع در سواحل خلیج فارس و جنوب غرب کشور مانند:چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، غرب و مرکز استان هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، شمال غرب، غرب و دامنه های البرز خواهد بود. از این رو طی هفته پایان بهمن ماه 95 خطر وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر عمومی برای استان های  چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، فارس، غرب و مرکز هرمزگان و کرمان وجود داشته باید تمهیدات لازم برای مقابه با این وضعیت احتمالی اتخاذ گردد.

همچنین به سبب شدت بارش برف بر روی دامنه های زاگرس جنوب غربی برای استان های چهار محال و بختیاری، لرستان، غرب و جنوب غرب اصفهان، ارتفاعات نیمه شمالی فارس ، کرمان و به طور کل سرتاسر شمال غرب و دامنه های شمالی ، مرکزی زاگرس و رشته کوه البرز به سمت شمال شرق بارش برف سبب  اختلال در تردد جاده های کوهستانی و حاکمیت چهره زمستانی خواهد شد.

در نتیجه چهره برفی و زمستانی به خیلی از مناطق بویژه در غرب و جنوب غرب ایران باز خواهد گشت.

 بازه زمانی 7 روز آینده / هفته چهارم بهمن 95 

در جانب غرب روسیه کشیدگی ورتکس قطبی را خواهیم داشت؛ ایجاد آنتی سیکلونی بر روی اروپا هوای شمالی به روی حوضه دریا سیاه، غرب خاورمیانه و شمال دریا سرخ و شمال شرق آفریقا گسترش پیدا خواهد نمود. محور ریزش هوای سرد در لایه های پاینی جو با فلش آبی رنگ و در لایه تراز 500 هکتوپاسکال همان خطوط شمال غربی  به صورت کانترهای هم ارتفاع نقشهمی باشد. این هسته اولیه ایجاد جریان سیکلونی یا همان چرخندی بروی غرب خاورمیانه  را بوجود می آورد. آنتی سیکلونی ناشی از پرفشار جنب حاره ب روی دریا عرب و شمال اقیانوس هند نیز تکمیل کننده این شرایط می باشد؛ از غرب جریانات شمال غربی و از شرق جریانات جنوب غربی حرکت دورانی سیکلونی در جهت پادساعتگرد را بر روی حوضه دریا سرخ، شرق مدیترانه و بطور کل در غرب خاورمیانه را تکمیل کرده و اهرم چرخند زایی به کار خواهد افتاد!

خطوط مشی پر رنگ که به صورت نامتقارن و با کش و قوس از عرض های شمالی بطرف پایین امتداد یافته ست، محور فرودها را تشکیلمیدهد،  یعنی  تا شمال دریا خزر و حتی قفقاز محدوده ورتکس قطبی را تشکیل داده و مابقی آن، محور مربوط به تراف امواج هستند.

با ایجاد و استقرار پرفشار مانع بر روی اروپا جریانات اقیانوس اطلس تراف هایی را به شکل بریده بروی شمال آفریقا مستقر خواهد نمود.  این تراف ها با جریانات معمول غربی راهی شرق شده و در حوضه دریا سرخ به منطقه فرود عمیق موج های غربی رسیده و الحاق صورت می گیرد و بدین ترتیب غرب خاورمیانه در چشم اندازها محل فعالیت جریانات سیکلونی و گسیل متعدد امواج کوتاه هستند.

نکته:  ایده آل ترین الگوی تراز 500 در جهت بارش های گسترده و سرتاسری بر روی ایران الگویی ست که در آن  تراف کم ارتفاع به غرب منطقه خاورمیانه گسترش پیدا نموده، به نحوی که محور فرود از سوریه گذر نماید. به عبارت دیگر ناوه به محوریت تراف سوری غالبا در بیشتر نواحی کشور سبب بارش های گسترده و نافع می گردد. گرچه ایننقشه الگوی میانگین چهارم بهمن 95،  به ایده آل حداکثری نزدیک می باشد، اما ساختاری به سوی مورب راستای جنوب غربی – شمال شرقی در این الگو دیده می شود. با زوم بر روی نقشه به این نکته پی خواهیم برد که به طور میانگین تراکم خطوط روی حوضه خلیج فارس فشرده تر و چگالش بیشتری دارد.

مرکز فعالیت حوضه دریا سرخ و غرب خاورمیانه، سبب گسیل امواج متعدد ناپایدار بر روی کشور برای مدت دست کم 7 روز آینده و احتمالا در اوایل اسفند خواهد بود، از اینرو، سامانه ها به امواج یا شاخه شمالی و جنوبی تقسیم شده،  امواج شمالی عبوری و گذرا و امواج جنوبی تر تحرک کمتر و ماندگار خواهد داشت:

 برهه زمانی اتخاب شده متعلق به روز چهارشنبه 25 بهمن 95، در نقشه باد تراز 200 هکتوپاسکال که سیمای روبادها (جت استریم) را نشان می دهد، مشاهده می گردد که گسترش روباد قطبی بر روی حوضه دریا سیاه و شرق مدیترانه  سبب تشکیل منطقه ادغام با جت روباد جنب حاره را نشان می دهد، این منطقه که از شمال غرب، میانه غرب به سوی دامنه های البرز و شمال شرق کشور عبور می کند، شاخه شمالی امواج را تشکیل می دهد.  تمرکز هسته سرعت روباد جنب حاره بر روی حوضه دریا سرخ و راستای نسبتا مداری آن بر روی شبه جزیره عربستان و جنوب دریا خلیج فارس سبب می گردد که استان های واقع در جنوب غرب خلیج فارس، زاگرس جنوب غربی، میانه جنوب کشور در جانب ناحیه چپ خروجی استریم (Left Exit) واقع می گردد و محل واگرایی هوا در لایه فوقانی جو د این مناطق و تمرکز تاوایی مثبت در حاشیه خلیج فارس و میانه جنوب کشور خواهد شد. این قسمت از روبادها شاخه جنوبی امواج ناپایدار را تشکیل خواهند داد.
این شاخه جنوبی، همگرایی اصلی حوضه دریا سرخ رابا خود خود همراه داشته، واچرخندی بروی دریا عرب و به دنبال آن همگرایی روی مرکز عربستان و فرارفت جریانات به سمت فلات ایران، شرایط عمیق بارشی منتج به وقوع بارش های قابل توجه و جاری شدن سیلاب در استان های بوشهر، فارس، کرمان، غرب و مرکز هرمزگان می گردد.
بازه زمانی 8 الی 14 روز آینده / هفته اول اسفند 95 

طی هفته چهارم بهمن 95، بروی ایران الگوی جنوب غربی حاکم خواهد بود، با این اوصاف از این الگو برف سرتاسری در این برهه زمانی انتظار نخواهد رفت. بارش برف بر روی شمال غرب، غرب و دامنه های شمالی، مرکزی و جنوب شرقی زاگرس (حتی ارتفاعات کرمان) و … ناشی از:

–  اولا عامل ارتفاع و توپوگرافی منطقه ست.

– در درجه دوم، نواحی غربی ایران به مرکز هسته سرمایش نزدیک تر می باشد به عبارت دیگر سرمایش سامانه های بریده و دارای هسته سرد خطوط کانتری لازم برای کاهش ضخامت لایه جو و در نتیجه مهیا کردن شرایط جهت بارش برف را در بخش های غربی مهیا خواهد نمود.

در صورتی که بروی دریا سیاه پشته قویتر و به سمت شرق پیشروی بیشتری حادث گردد،  میزان مورب بودن تراف بلند هم  به موازات آن بیشتر شده در نتیجه میزان سرما بیشتر و با افزایش میزان تورب، زاویه جنوب غربی جریانات کاهش و بارش ها تعدیل تر می گردد. در هفته چهارم به نظر می رسد همچنان محل فعالیت سیکلونی بر روی امتداد دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و فلات ایران تداوم داشته با این تفاوت که ارتباط ورتکس قطبی از عرض های شمالی با الحاق مراکز پشته پر ارتفاع قطع و یا ضعیف می گردد. در این شرایط زبانه های توده هوای پرفشار در سطح زمین از سمت شمال بر روی منطقه تسلط بیشتری را نشان خواهد داد. و با گسترش پر ارتفاع بر روی دریا سیاه و قوی تر شدن الگوهای شمال غربی در لایه تراز 500 الگوهای سرمایش در سطح منطقه و کشور تقویت می گردد.

الگوهای دمایی طی هفته چهارم بهمن و هفته اول اسفند 1395 :

هفته چهارم بهمن ماه 1395

هفته اول اسفند ماه 1395 

هفته ای پر خیر و برکت در راه ایران/ هشدار سیل برای مناطق جنوبی

با سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان گرامی

آخرین خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد از روز یکشنبه به سبب قرار گیری مرکز کم ارتفاعی بروی شرق مدیترانه و دریای سرخ شاهد عبور جریانات مرطوب و آغاز ناپایداری های جوی از سمت نوار غربی کشور خواهیم بود.

آنومالی ارتفاع تراز میانی جو برای روز دوشنبه
آنومالی فشار سطح زمین

به طور کلی طی هفته پیش رو به جهت حاکمیت الگوهای ایده آل بارشی از لحاظ فشار سطح زمین و تراز میانی جو شاهد بارندگی مطلوب در اکثر نقاط کشور خواهیم بود. طی این مدت شاهد کاهس نسبی دمای هوا خواهیم بود.

رطوبت تراز 700
رطوبت تراز 850

هشدار مهم : پیک بارش های این سامانه برای جنوب غرب کشور بویژه استان های فارس و بوشهر پیش بینی می شود از این رو طی روز دوشنبه احتمال وقوع سیل و آبگرفتی معابرعمومی در مناطق مذکور بسیار بالاست.

طی روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی بارندگی ها به تدریج از سمت نوار غربی آغاز شده و با حرکت شرق سوی سامانه بر گستره و شدت بارش ها افزوده می شود.

مجموع بارش یکشنبه (میلیمتر)
مجموع بارش دوشنبه
مجموع بارش سه شنبه

طی روز دوشنبه در تمام نقاط استان های غربی ، شمال غرب ، دامنه های زاگرس، جنوب غرب ، دامنه های البرز، سواحل کاسپین، مناطق مرکزی و جنوبی کشور ،شمال شرق شاهد بارندگی خواهیم بود که بارش ها در شمال غرب، دامنه های زاگرس ، ارتفاعات زاگرس جنوبی و نواحی سردسیر دامنه های البرز به صورت برف خواهد بود.

بارش باران طی روز های دوشنبه الی سه شنبه برای دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس و نواحی جنوبی کشور از جمله استان های فارس و بوشهر بسیار شدید و سیل آسا پیش بینی شده است از این رو لازم است اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی صورت گیرد.

البته براساس آخرین برونداد مدل های هواشناسی بارندگی ها تا پایان هفته در کشور ادامه می یابد که در صورت تثبیت حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

هشدار2: طی روز های یکشنبه لغایت سه شنبه در شمال غرب ، غرب ،دامنه های البرز، شمال شرق ،دامنه های زاگرس مرکزی و ارتفاعات زاگرس جنوبی شاهد بارش شدید برف خواهیم بود که اختلال در تردد جاده های کوهستانی را به همراه خواهد داشت.

طی روز سه شنبه علاوه بر مناطق جنوبی و شمال شرقی  درغرب و شمال غرب کشور مجددا بارندگی ها اغاز می شود.

مجموع بارش از امروز تا پایان روز سه شنبه (میلیمتر)
مجموع بارش برف از امروز تا پایان روز سه شنبه (سانتی متر)

اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه فعالیت سامانه بارشی دوم در پست های بعدی به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.

تحلیل تخصصی سامانه های پیش رو + نیم نگاهی به آینده