پیش بینی آب و هوای کشورطی آذر1394

طی آذر 94 وزن بارش ماهیانه بر روی نیمه دوم آن می باشد، به عبارت دیگر برآیند بارش ماهیانه طی آذر 94 سهم قابل توجهی در نیمه دوم ماه را خواهد داشت. از طرفی دیگر الگوی سرمایشی طی نیمه دوم این ماه و هفته آخر آن دیده می شود. این سرمایش در بیشتر مناطق کشور …

تفسیر نقشه های 5 روز آینده آب و هوای کشور (هفته چهارم آبان 94)

طی اوایل هفته پیشرو که هفته آخر آبان 94 را شامل می گردد، الگوی غالب در سطح منطقه الگوی شمال غربی می باشد که مبین شرایط پایدار و سرد در سطح کشور بوده و عبور جریانات ناپایدار ناشی از گذر موج عرض های بالاتر موجب بروز برخی پدیده های ناپایداری در نوا ر شمالی کشور …

سیکلون شرق مدیترانه (اواسط مهر 94) – قسمت اول

خلاصه از نیمه دوم هفته آینده (دهه دوم مهر 94) مرکز یک سامانه فعال بر روی منتهی الیه شرق مدیترانه واقع خواهد شد که سبب عقب رفت سیستم پرفشار جنب حاره به سمت شرق و پایین سو شدن مرکز آن به عرض های جنوبی تر می گردد با این تغییرات بنظر می رسد، پتانسیل منطقه …